اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

ارتباط با ما

آدرس             :  اداره تدارکات ملی , ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
 
ریاست پالیسی تدارکات:
نام نورالله نایل
موقف متخصص پالیسی تدارکات
شماره ارتباطی .
ایمیل n.naiel.gdnp@gmail.comبخش : (PMIS)
دیپارتمنت مدیریت سیستم معلوماتی تدارکات
ایمیل helpdesk.pmis@aop.gov.af


استادان تدارکات در بخش ارتقای ظرفیت تدارکاتی:

نام ولید ساجد
موقف استاد تدارکات
شماره موبایل 0786200627
ایمیل walid_sajid@hotmail.com