اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/6/2431/07/1397وزارت صحت عامه ، قرارداد تهیه و تدارک 159 قلم ملزمه طبی مورد ضرورت بخش های عاجل واحد مراقبت های جدی تحت پوشش پروژهICU اجناسشرکت برادران اکبری لمیتد 0101-5657آدرس- حصه سوم خیرخانه ، مرکز کابل34211900 دانلود MOPH/GDCM/ICU/NCB/1397/G02
21397/6/2610/07/1397وزارت احیا وانکشاف دهات Procurement of Generators for CCAP اجناسOmid Sediqi Ltd N/AQowa Markaz Kabul Afghanistan24140000 دانلود RFB No: CCAP-I/MRRD/GDS-104
31397/6/2711/07/1397وزارت احیا وانکشاف دهات Procurement of IT Equipment for CCAP اجناسAria Middle East Ltd in JV with Innovative Technologies ServicesJVShar-e-Naw, Kabul, Afghanistan26753225 دانلود CCAP-I/MRRD/GDS/102
41397/7/310/07/1397وزارت صحت عامه قرارداد پروژه اعمار تعمیر انستیتوت طبی در مرکز ولایت پکتیا ساختمانشرکت ساختمانی و انجنیری عظمی نوین D-27329کارته پروان، کابل 22736994 دانلود  
51397/7/310/07/1397وزارت صحت عامه قرارداد پروژه بازسازی مدیریت پذیریش وزارت صحت عامه ساختمانشرکت ساختمانی و تولید وارد ساختمانی اولمپیاD-21857 سه راهی علاوالدین، دارالعمان جای رئیس، مرکز کابل1664960 دانلود