اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/12/914/12/1398وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تهیه و تدارک 9 قلم روغنیات ضرورت وسایط، مرکز گرمی و جنراتورها افغان کمپاوند سپورت سرویزD-30448سرک چهار تایمنی سابقه-کابل افغانستان19222235 دانلود موجود نیست
21397/12/2504/01/1398وزارت احیا وانکشاف دهات تهیه و خریداری 32 پایه کمپیوتر لپتاپ مورد ضرورت برنامه انرژی پایدار برای انکشاف دهات  شرکت خدمات لوژستیکی ممتاز نور 52079عبدالسلام کاکر مارکیت، مندوی ناحیه اول کابل افغانستان 1388800 دانلود MRRD-569/ASERD-1/MOF-281/KBL/97
31397/12/2504/04/1398اداره ملی احصائیه و معلوماتتهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398 شرکت کابل نیوریاک موبل و فرنیچر و سلطان ساحل سلیمان لمتید011-17646, 32315کابل افغانستان 5988780 دانلود NSIA/1398/NCB/G.01
41397/12/2605/01/1398وزارت فواید عامه قرارداد پروژه تهیه و تدارک 30 قلم مواد اعاشوی ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها شرکت خدمات لوژستیکی زاهد شمس وشرکت تجارتی مهر خدا لمیتد و شرکت لطف الرحمن نظری لمیتدD-41765 ند 2 سرک 1 ناحیه 3 پلخمری بغلان5624510 دانلود MOPW/98/G-02/NCB‌
51397/12/2604/01/1398وزارت فواید عامه قرارداد پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز  شرکت ساختمانی تکنیکل بلدرز D-27487ناحیه دهم، شهرنو، فاز چهارم، سرک اول، خانه 148 کابل افغانستان231233184 دانلود بودجه وزارت فواید عامه
12345