اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/12/914/12/1398وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تهیه و تدارک 9 قلم روغنیات ضرورت وسایط، مرکز گرمی و جنراتورها افغان کمپاوند سپورت سرویزD-30448سرک چهار تایمنی سابقه-کابل افغانستان19222235 دانلود موجود نیست
21398/4/2702/06/1398وزارت شهر سازی و اراضیاطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه کرایه گیری عراده جات مختلف النوع برای پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی  شرکت ترانزیتی بارچالانی بین المللی غریب آباد لمیتد 224-0102 پروان سه گرین مارکیت، کابل-افغانستان16085400 دانلود MUDL/1398/NCS-020
31398/4/2905/06/1398ریاست عمومی اداره اموراطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 108 قلم افزار کارنجاری ضرورت ریاست محترم تعمیرات، حفظ و مراقبت  شرکت محترم خدمات لوژستیکی تغییر منظر 57580قریه عبدالعلی ولسوالی پغمان، کابل-افغانستان1904600 دانلود AOP/G/122/1398/NRT
41398/4/2905/05/1398ریاست عمومی اداره اموراطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم تشنابهای قسمت A اداره تدارکات ملی  شرکت ساختمانی ببرک حمیدD-40620قابل بای دروازه گمرک کابل-افغانستان727100 دانلود AOP/W/027/1398/NCB
51398/4/2905/06/1398وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی اطلاعیه عام پروژه اعمار تصفیه خانه فاضلآب، چاه سپتیک تعمیر وزارت در محوطه پارک شاروالی مقابل پشتنی بانک شرکت محترم ساختمانی محمد حضرت افغاننداردکارته نو، ناحیه هشتم، کابل-افغانستان10409276 دانلود بودجه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
123