اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/10/2905/11/1397وزارت شهر سازی و اراضیقراردادر پروژه تهیه و تدارک شش عراده موتر کرولااجناسشرکت آریوب سپین غر لمیتد0101-12421شرکت آریوب سپین غر لمیتد14425992 دانلود ARAZI/G-01
21397/10/2905/11/1397وزارت دفاع ملی تهیه وتدارک ( 13) قلم تخم گل ، گل ونهال های مثمر وغیر مثمر ضروریت ریاست لوژستیک واحضارات عینیات وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1398اجناسشرکت خدمات زراعتی اسلم زاده D.41878شیخان میر بچه کوت مرکز کابل 1999700 دانلود MOD/G/L0010/22708 /1398
31397/10/2905/11/1397وزارت احیا وانکشاف دهات قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال ( 71,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی و ( 7,100 ) جلد کتاب ثبت پس انداز به لسان های دری و پشتو برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهاتاجناسمطبعه صدفD-39273طبقه سوم مارکیت آریا مرکزکابل2343000 دانلود MRRD-30/WEE-RDP-1/MOF-30/KBL,BMN,PRN,KBS,PJR,KDR,KST,PKA,BLH,NGR,HRT/98
41397/10/3006/11/1397شاروالی کابلقرارداد پروژه ساختمان 2.2کیلومتر سرک اسفالت لات 11ساختمانشرکت ساختمانی کانسرویبل و شرکت ساختمانی فقیر محمد رحمانی1-11860 D-40050 and سرک 2 کارته نو ، و سرک میدان هوائی فقیر محمد رحمانی پلازا کابل افغانستان10093499 دانلود NPA/KM/97/W-2303/NCB (KM/WB/KUTEI/W/011)
51397/10/3006/11/1397ریاست عمومی اداره امورقرارداد پروژه تدارک روغنیات و فلترباب وسایط ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ا.ااجناسشرکت کامیار لمیتد21121قوای مرکز کابل4597200 دانلود COSP/G/032/1398/NCB
12