اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/8/2602/09/1397شاروالی کابلقرارداد تدارک (23) قلم البسه زمستانی پرسونل مدیریت ترافیک به اساس قرارداد چهار چوبیاجناسشرکت تجارتی یاسرطوفان پیمان لمیتد20416-0101افضل مارکیت مقابل مسجد پل خشتی مرکز کابل7308036 دانلود KM/NCB/G-036/1397
21397/8/2602/09/1397وزارت فواید عامه قرارداد پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم بطول مجموعی (6.78) کیلومتر با فرش اسفالتساختمانشرکت های (شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده و شرکت ساختمانی و انجنیری یحیی یوسفی لند بلدرز) به شکل مشترک (JV)D-24471 و D-30222 (JV)شرکت های (شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده و شرکت ساختمانی و انجنیری یحیی یوسفی لند بلدرز) به شکل مشترک (JV)، شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده دارای شماره جواز ( (D-24471 و آدرس شرکت : سرای حاجی بابه جان گلبهاری پروان 3 مرکز کابل و شرکت ساختمانی و انجنیری یوسفی لند بلدرز دارای شماره جواز D-30222، آدرس شرکت : سرک شهید مزاری پل خشک دشت برچی مر کز کابل114724900 دانلود NPA/MOPW/97/W-2238/NCB/RE-BID
31397/8/2602/09/1397وزارت فواید عامه قرارداد پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات سوم از کیلومتر (000+0 الی 978+4)، (میسر مکتب(000+0 الی 263+0) و مسیر B (0+000 الی 210+0) به طول مجموعی 5.451 کیلومتر فرش سفالت ولایت کاپیساساختمانشرکت کنسروبیل کانسترکشن1-11860سرک 2 کارته، مرکزکابل73111101 دانلود NPA/MOPW/97/W-2238/NCB/RE-BID
41397/8/2603/09/1397وزارت صحت عامه قرارداد کرایه گیری یک دربند تعمیر برای ریاست صحت محیطی خدمات غیر مشورتیشرکت خدمات لوژستیکی جمشیدی44194 چوک کامگار، مقابل تانگ تیل جمشیدی، مزار شریف، بلخ 4950000 دانلود MOPH /NCB/97/NCS-7
51397/8/2703/09/1397وزارت احیا وانکشاف دهات قرارداد پروژه تهیه و خریدار63,360 کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت ریاست های مرکزی این وزارتاجناسشرکت خدمات لوژستیکی سیر ولیزادهD-46339شرکت خدمات لوژستیکی سیر ولیزاده3769920 دانلود MRRD-30/OB-10/MOF-4/CO/KBL/97
1234