اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11397/12/914/12/1398وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تهیه و تدارک 9 قلم روغنیات ضرورت وسایط، مرکز گرمی و جنراتورها افغان کمپاوند سپورت سرویزD-30448سرک چهار تایمنی سابقه-کابل افغانستان19222235 دانلود موجود نیست
21397/12/2504/04/1398اداره ملی احصائیه و معلوماتتهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398 شرکت کابل نیوریاک موبل و فرنیچر و سلطان ساحل سلیمان لمتید011-17646, 32315کابل افغانستان 5988780 دانلود NSIA/1398/NCB/G.01
31398/2/2229/02/1398وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی قرارداد پروژه تهیه و تدارک 62 قلم قرطاسیه باب و لوازم دفتری مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات شرکت رشاد ایمیل هاشمی لمتید0101-0101مندوی، سرای سید حسیب الله لوگری، کابل-افغانستان1450560 دانلود MoPW/98/G-07/NCB
41398/2/2229/02/1398وزارت شهر سازی و اراضیقرارداد اعمار تعمیر مسجد قریه بوخانی و تنگی ولسوالی علی شیر ولایت خوست با ملحقات آن شرکت ساختمانی ، سرکسازی وتولید مواد ساختمانی نواب کمال منگل D-25429سرک عمومی خوست گردیز ولایت خوست-افغانستان11415736 دانلود MUDH/1397/W-100
51398/2/2330/02/1398وزارت تحصیلات عالی قرارداد{ تهیه و تدارک 37 قلم مواد اعاشوی لیلیه ها ی ذکور و اناث پوهنتون کابل و پولی تخنیک }  شرکت های مشترک الهام گروپ و سمیر امان0101-15699, 9849کابل افغانستان148151270 دانلود NPA/MOHE/98/G-2395/NCB
12345