اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت زراعتی و مالداری گرین لندOmid@GREENLAND.afقول اردو، مقابل پوهنتون حاجی در ولایت هراتوزارت زراعت،آبیاری و مالداریشرکتD-03-1913
2شرکت ساختمانی افغان کولینگinfo@afghan_cooling.comسرک د تایمنی کابلوزارت زراعت،آبیاری و مالداریشرکت 
3شرکت ساختمانی برادران علیمیalimy_brothers@yahoo.comافغان پلازا، منزل دوم کارته آریانا کابلوزارت زراعت،آبیاری و مالداریشرکتD-23508
4پروژه تخنیکی مرادmtpco@outlook.comکلوله پشته، شمس پلازه، ناحیه پنجم، شهر کابل وزارت زراعت،آبیاری و مالداریشرکتD-196
5شرکت ساختمانی بنیاد چمتال bcccrezahy@gmail.comمزار شریف کارته زرعاتوزارت زراعت،آبیاری و مالداریشرکتD-01-900
6شرکت برق رسانی مونتچیمkumsen.afg@gmail.comشمس پلازا، کلوله پشته، چهارم، کابل- افغانستاناداره مستقل انکشاف زون پایتخبشرکتD-64300
7جنوبی افغانستان پرمختیایی ساختمانی Sadcc_company@yahoo.comزرنگار سالون څنکته مرکز کندهار وزارت شهرسازی مسکنشرکتD-26612
8شرکت های مشترک ساختمانی صفت Sefat_construction@yahoo.comشرکت سرکسازی و تولید مواد ساختمانی جرئت رفاه لمتید- کارته نو کابلوزارت فواید عامه شرکتD-28471
9 شرکت ساختمانی سرکسازیو تولید مواد ساختمانی جرئت رفاه لمیتدsefat_construction@yahoo.comشرکت سرکسازی و تولید مواد ساختمانی جرئت رفاه لمتید. کارته نو کابل وزارت فواید عامه شرکتD-28471
10سچل انجنیرنگ ورکس پی وی تی لمتدsachal.engineering@hotmail.comشیرپور عقب مسجد شیرپور مرکزکابلوزارت فواید عامهشرکت40884
11شرکت ساختمانی نبی الله Nabiullah_ncc@yahoo.comجوار مسجد قلعه فتح الله- مرکز ولایت کابلوزارت مالیه شرکتD-24742
12شرکت تجارتی گلدوست امانیGuldost.altd@hotmail.comکارته نو حاجی مارکیتوزارت صحت عامهشرکت0101-1705
13شرکت خدماتی لوجستیکی میرویس رضائیmirwasrezayee@gmail.comتهیه مسکن مارکیت حاجی زادهوزارت دفاع ملی شرکتD-0-943
14شرکت ایم اس عمر منشی اسوشیتزwaheed_azizi@hotmail.comکارته نو سرک سوم شهر کابلوزارت فواید عامه شرکتI-120024
15شرکت ساختمانی بناء کابلinfo@benakabul.comشهرک امید سبز دارلامان کابل افغانستانوزارت معارفشرکتD-33619
16سلکا رام گروپabcd@yahoo.comشیرپور سرک اول- شهر کابل وزارت دفاع ملی شرکتD-64979
17شرکت خدماتی لوجستیگی امید عدنانlogisticadnan.info@gmail.comشهرنو چهاراهی شیرپور جکشن دوم برشنا. کابل افغانستانوزارت تحصیلات عالیشرکتD-79487
18شرکت ساختمانی آمو یو اس ایinfo@aulc-com.afسرک اول قلعه، ناحیه چهارم شهر کابل، افغانستانوزارت شهرسازی و مسکنشرکتI-05-239
19شرکت ساختمانی بنیاد افغانinfo.bonyadafghan@gmail.comپل سرخ، ناحیه سوم، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-21240
20شرکت ساختمانی عظیمی هاشمیahrcc2008@yahoo.comمنزل اول، سرک سوم افشار، خوشال خان مینه، ناحیه پنجم، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-32278
21شرکت خدمات کاریابی افغان بارزnil@nil.comکلیمزی پلازا، چهارراهی بره کی، کابل وزارت دفاع ملیشرکتD-33339
22گو کانسترکشن کمپنی لمتدgocc.af@gmail.comبرج برق، سرک کلوله پشته، ناحیه چهار، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-10721
23شرکت خدمات لوژستیکی سکوروmn@sicurogroup.comخانه نمبر 484، سرک 15، وزیر اکبر خان، کابل وزارت امور داخلهشرکتD-69239
24شرکت امیری تکنالوژی لمتدwalid@amiritechology.comشهرنو، کابل د افغانستان بانکشرکت0101-13658
25شرکت تجارتی و لوژستیکی علی احمد شرف لمتدaliahmadsharafgroup@gmail.comآریانا مارکیت، قوای مرکز، کابل وزارت معادن و پطرولیمشرکت0101-15439
12