اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت ساختمانی سیمیکسقیصار مارکیت، کلوله پشته، کابل شرکتD-47465 عدم ایفای تعهدات طبق شرایط مندرج قرارداد 03/09/139503/09/1397
2شرکت ساختمانی رستمگذر بابه قنبر، سرک کلوب عروس شهر، ناحیه 4، ولایت بلخ شرکتD-23008 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 14/09/139514/09/1397
3شرکت تجارتی سعدی فردوسیدوکان نمبر ۳۰۸، منزل سوم، شمشاد مارکیت، هوتل پروان، کابل شرکت1294 فسخ قرارداد بنا برعدم ایفای تعهدات قراردادی طبق شرایط مندرج قرارداد 14/09/139514/09/1397
4شرکت تجارتی نوی سادات لمتدمنزل پاچا صاحب، هوتل پروان، جوار مارکیت قادر بخشی، حصه سوم خیرخانه، کابل شرکت0101-338 عدم ایفای تعهدات طبق شرایط مندرج قرارداد 22/09/139522/09/1397
5شرکت تجارتی نوی حفیظ حبیب لمتدچهارراهی انصاری، کابل شرکت0101-14530 ارائه معلومات نادرست در آفر 28/09/139528/09/1397
6شرکت ساختمانی درخشان نورستانپارون مرکز، ولایت نورستان شرکتD-02-1391 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 29/09/139529/09/1397
7شرکت خدمات لوژستیکی مون استارسرک 7، قلعه فتح الله، کابل شرکتD-82907 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 01/10/139501/10/1397
8شرکت تجارتی کابل الف تایچهارراهی پل سرخ، کابل شرکت20984 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 14/10/139514/10/1397
9شرکت تجارتی موبل و فرنیچر المکه مبارک لمتدچهارراهی گل سرخ، کابل شرکت23137 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 18/10/139518/10/1397
10شرکت تجارتی افغان ورلد تکنالوجیزسرک 16، وزیر حمد اکبر خان شرکتD-41797 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 26/10/139526/10/1397
11شرکت ساختمانی جویان صفاشهرنو، کابل شرکتD-31541 ارائه معلومات نادرست درآفر 26/10/139526/10/1397
12شرکت ساختمانی عزیزی پروانچهارراهی مارکیت، پروان سوم، ناحیه چهار، کابل شرکتD-26007 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 05/11/139505/11/1397
13راه حل و خدمات تکنالوژی ارتباط شبکهکوچه احمد شاه مسعود، عقب دروازه اداره لوی حارنوالی، شهرنو، کابل شرکت33625 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 28/11/139528/11/1397
14شرکت ساختمانی عباسیان نورسرک کابل-ننگرهار، یکه توت، استگاه قلعه وزیر، کابل شرکتD-33291 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/06/139515/12/1397
15شین زر اگریکچر تریدینگ کمپنیاطاق نمبر 601، مرکز تجارتی ملنگ، روبروی پشتنی بانک، جاده میوند، کابلشرکتD-25621 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد 13/01/139613/01/1398
1234