اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت ساختمانی عزیزی پروانچهارراهی مارکیت، پروان سوم، ناحیه چهار، کابل شرکتD-26007 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 05/11/139505/11/1397
2راه حل و خدمات تکنالوژی ارتباط شبکهکوچه احمد شاه مسعود، عقب دروازه اداره لوی حارنوالی، شهرنو، کابل شرکت33625 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 28/11/139528/11/1397
3شرکت ساختمانی عباسیان نورسرک کابل-ننگرهار، یکه توت، استگاه قلعه وزیر، کابل شرکتD-33291 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/06/139515/12/1397
4شین زر اگریکچر تریدینگ کمپنیاطاق نمبر 601، مرکز تجارتی ملنگ، روبروی پشتنی بانک، جاده میوند، کابلشرکتD-25621 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد 13/01/139613/01/1398
5شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی برادران ارغوانشهرنو، کابل شرکتD-21520 ارائه اسناد پروژه مشابه نادرست 13/01/139613/01/1398
6شرکت موبل و فرنیچر امارات لمتدکلوله پشته، چهارراهی حوزه جهارم، کابل شرکت0101-14460 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 04/02/139604/02/1398
7شرکت ساختمانی و سرکسازی میعاد ایفلخانه نمبر 88، سرک 3، قلعه فتح الله، کابل شرکتD-25751 ارائه اسناد پروژه مشابه نادرست 15/03/139614/03/1398
8شرکت انترنشنل کابل مارکیتینگ لمتدخوشحال خان مینه، کابل شرکت6106 ارائه اسناد پروژه مشابه نادرست 29/03/139628/03/1398
9شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی ورونوخوشحال خان مینه ناحیه ۵، کابل شرکتD-23211 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 03/04/139503/04/1398
10شرکت تجارتی عکسخانه نمبر 70، کوچه 4، سرک چهار، تایمنی، کابل شرکتD-31141 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 12/04/139611/04/1398
11شرکت ساختمانی خلیل رحیمیافغان پلازا، شهر جلال آباد، ولایت ننگرهار شرکتD-02-345 ارائه تضمین بانکی نادرست و تبانی 22/04/139522/04/1398
12شرکت تجارتی و لوژستیکی سمسور غزنیوال لمتدچهارراهی شهید، میرویس میدان، کابل شرکت11-01-17829 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و فسخ آن 05/05/139604/05/1398
13شرکت ساختمانی رحمت ساداتکوچه تخنیک، کارته جهار، کابل شرکتD-23284 ارائه صورت حساب بانکی واسناد تجربه کاری مشابه نادرست 16/05/139516/05/1398
14شرکت ساختمانی ظاهر مومندنزدیک بلاکهای هیوادوال، کارته نو کابل شرکتD-62724 ارائه اسناد تجربه کاری مشابه نادرست 21/05/139521/05/1398
15شرکت تجارتی فهد ماهر لمتیداپارتمان A13، منزل چهارم، زرکشان مارکیت، کوچه مرغا، کابلشرکت21671 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 24/05/139524/05/1398
123