اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت تجارتی امید ولیزادهمارکیت میوه، چهاراهی حوزه چهارم پولیس، کابل شرکت2485 ارائه معلومات نادرست در آفر 05/07/139505/07/1397
2شرکت لوژستیکی ریچ لندمعلوم نیست شرکت 80621 - D ارائه صورت حساب بانکی نادرست 25/07/139525/07/1397
3شرکت تجارتی بلال پکتیک لمتدمعلوم نیست شرکت21131 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 25/07/139525/07/1397
4شرکت حسیب عمر ظفر لمتدچهاراهی انصاری، شهرنو، کابل شرکت0101-9670 عدم ایفای تعهدات طبق شرایط مندرج قرارداد 27/07/139527/07/1397
5شرکت ارمان سرویس لوجستیک لمتدسرک سوم، تایمنی، کابل شرکت0101-20821 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 27/07/139527/07/1397
6شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی کامسیسکوچه سوم، سرک چهار، شیرپور، کابل شرکتD-39831 ارائه صلاحیت نامه نادرست 02/08/139502/08/1397
7شرکت ساختمانی سیمیکسقیصار مارکیت، کلوله پشته، کابل شرکتD-47465 عدم ایفای تعهدات طبق شرایط مندرج قرارداد 03/09/139503/09/1397
8شرکت ساختمانی رستمگذر بابه قنبر، سرک کلوب عروس شهر، ناحیه 4، ولایت بلخ شرکتD-23008 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 14/09/139514/09/1397
9شرکت تجارتی سعدی فردوسیدوکان نمبر ۳۰۸، منزل سوم، شمشاد مارکیت، هوتل پروان، کابل شرکت1294 فسخ قرارداد بنا برعدم ایفای تعهدات قراردادی طبق شرایط مندرج قرارداد 14/09/139514/09/1397
10شرکت تجارتی نوی سادات لمتدمنزل پاچا صاحب، هوتل پروان، جوار مارکیت قادر بخشی، حصه سوم خیرخانه، کابل شرکت0101-338 عدم ایفای تعهدات طبق شرایط مندرج قرارداد 22/09/139522/09/1397
11شرکت تجارتی نوی حفیظ حبیب لمتدچهارراهی انصاری، کابل شرکت0101-14530 ارائه معلومات نادرست در آفر 28/09/139528/09/1397
12شرکت ساختمانی درخشان نورستانپارون مرکز، ولایت نورستان شرکتD-02-1391 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 29/09/139529/09/1397
13شرکت خدمات لوژستیکی مون استارسرک 7، قلعه فتح الله، کابل شرکتD-82907 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 01/10/139501/10/1397
14شرکت تجارتی کابل الف تایچهارراهی پل سرخ، کابل شرکت20984 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 14/10/139514/10/1397
15شرکت تجارتی موبل و فرنیچر المکه مبارک لمتدچهارراهی گل سرخ، کابل شرکت23137 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 18/10/139518/10/1397
12345