اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت تجارتی و لوژستیکی سمسور غزنیوال لمتدچهارراهی شهید، میرویس میدان، کابل شرکت11-01-17829 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و فسخ آن 05/05/139604/05/1398
2شرکت ساختمانی رحمت ساداتکوچه تخنیک، کارته جهار، کابل شرکتD-23284 ارائه صورت حساب بانکی واسناد تجربه کاری مشابه نادرست 16/05/139516/05/1398
3شرکت ساختمانی ظاهر مومندنزدیک بلاکهای هیوادوال، کارته نو کابل شرکتD-62724 ارائه اسناد تجربه کاری مشابه نادرست 21/05/139521/05/1398
4شرکت تجارتی فهد ماهر لمتیداپارتمان A13، منزل چهارم، زرکشان مارکیت، کوچه مرغا، کابلشرکت21671 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 24/05/139524/05/1398
5شرکت تجارتی امینی روشندل لمتدخانه نمبر 3، کوچه قصابی، بهارستان، کابل شرکت0101-20023 ارائه جوازفعالیت نادرست 31/05/139630/05/1398
6شرکت خدمات لوژستیکی دییردشت شور، مزار شریف، کابل شرکتD-01-1178 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 02/06/139601/06/1398
7شرکت ساختمانی عزیز آراممارکیت آریانا، ده افغانان، کابل شرکتD-32559 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و فسخ آن22/06/139621/06/1398
8شرکت خدمات مشورتی پلجای رئیس، سرک دارالامان، کابل شرکتD-34532 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 02/07/139601/07/1398
9شرکت سکیل تری گروپخانه نمبر 14، کلیمزی تاور، پروان دوم، کابل شرکتD-42799 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و فسخ آن 24/07/139623/07/1398
10شرکت ساختمانی ساحل عمرسرک 10، قلعه فتح الله، کابل شرکتD-61712 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 25/07/139525/07/1398
11شرکت ساختمانی حرفوی فریدوفادار پلازا، کارته نو، کابل شرکتD-28807 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 14/08/139613/08/1398
12شرکت منتاژ مرکز گرمی خدمات آبرسانی و تهویه انصافمرکز تجارتی برگ طلایی، چهارراهی انصاری، شهر نو، کابل شرکتD-23023 ارائه صورت حساب بانکی 15/03/139614/09/1398
13شرکت پریمر سیستمزمقابل ناحیه ۱۰، کابلشرکتI-49029 ارائه معلومات نادرست به استناد جزء( ۱) فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات06/10/139605/10/1398
14شرکت ساختمانی و تجارتی هسلسانسینا کدیسی نمبر 57-1،ملیس اپارتمان کات 4، دیر 8، کنکایا 06680، انقره، کشور ترکیه شرکتI-80970 ارائه سند بانکی نادرست 05/10/139505/10/1398
15شرکت ساختمانی خان شیرین جوار هوتل ستاره، چهارراهی انصاری، شهرنو، کابل شرکتD-26017 فسخ قراردادها بنا برعدم ایفای تعهدات قراردادی طبق شرایط مندرج قراردادها 15/10/139515/10/1398
123