اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت خدمات مشورتی پلجای رئیس، سرک دارالامان، کابل شرکتD-34532 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 02/07/139601/07/1398
2شرکت سکیل تری گروپخانه نمبر 14، کلیمزی تاور، پروان دوم، کابل شرکتD-42799 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و فسخ آن 24/07/139623/07/1398
3شرکت ساختمانی ساحل عمرسرک 10، قلعه فتح الله، کابل شرکتD-61712 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 25/07/139525/07/1398
4شرکت ساختمانی حرفوی فریدوفادار پلازا، کارته نو، کابل شرکتD-28807 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 14/08/139613/08/1398
5شرکت منتاژ مرکز گرمی خدمات آبرسانی و تهویه انصافمرکز تجارتی برگ طلایی، چهارراهی انصاری، شهر نو، کابل شرکتD-23023 ارائه صورت حساب بانکی 15/03/139614/09/1398
6شرکت ساختمانی و تجارتی هسلسانسینا کدیسی نمبر 57-1،ملیس اپارتمان کات 4، دیر 8، کنکایا 06680، انقره، کشور ترکیه شرکتI-80970 ارائه سند بانکی نادرست 05/10/139505/10/1398
7شرکت پریمر سیستمزمقابل ناحیه ۱۰، کابلشرکتI-49029 ارائه معلومات نادرست به استناد جزء( ۱) فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات06/10/139605/10/1398
8شرکت ساختمانی خان شیرین جوار هوتل ستاره، چهارراهی انصاری، شهرنو، کابل شرکتD-26017 فسخ قراردادها بنا برعدم ایفای تعهدات قراردادی طبق شرایط مندرج قراردادها 15/10/139515/10/1398
9شرکت ساختمانی عمران صالح زیسرک دارالامان، کابل شرکتD-32313 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 19/10/139519/10/1398
10شرکت خدمات لوژستیکی خالد جمشید گروپنجرابیان پلازا، سه راهی خواجه بغرا، کابل شرکتD-44021 ارائه اسناد پروژه مشابه نادرست 25/10/139525/10/1398
11موسسه خدمات اجتماعی انکشافی افغانستانمزارشریف ولایت بلخانجمن2308 ارایه معلومات نادرست در صورت حساب بانکی 05/11/139604/11/1398
12شرکت ساختمانی افغان سلطان زوی ولایت غزنیشرکتD-45951 ارائه صورت حساب بانکی نادرست در پروسه داوطلبی پروژه تعمیر 802 با ملحقات آن10/11/139609/11/1398
13شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی سحر سباوونچمن ببرک، چهارراهی سرسبزی، کابل شرکتD-21768 عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد و فسخ آن15/06/139614/12/1398
14شرکت ساختمانی برادران کشکیجاده خواجه، ناحیه پنجم، ولایت هرات شرکتD-03-1030 ارائه معلومات نادرست در آفر و سرتیفکیت بانکی نادرست 05/01/139605/01/1399
15شرکت خدمات لوژستیکی بیست کوالتیمنزل دوم مرکز تجارتی هاشم برات، شهر مزار شریف شرکتD-01-628 ارائه صورت حساب بانکی و اسناد پروژه مشابه نادرست 15/03/139614/03/1399
12