اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت صحت عامه عرضه خدمات صحی اساسی BPHS و خدمات صحی شفاخانه یی EPHS تحت پروژه Sehatmandi در ولایت بادغیسAFG/MoPH/GCMU/Sehatmandi/0853975133700بانک جهانی (WB ) ، صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان (ARTF) و سهولت مالی جهانی (GFF)اعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1397/10/09 175 3015 منظورMedical Management and Research Courses for Afghanistan (MMRCA) and sub partner with Relief Humanitarian Development Organization (RHDO)ندارد
2وزارت صحت عامه عرضه خدمات صحی اساسی BPHS و خدمات صحی شفاخانه یی EPHS تحت پروژه Sehatmandi در ولایت بغلانAFG/MoPH/GCMU/Sehatmandi/2343421346500بانک جهانی (WB ) ، صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان (ARTF) و سهولت مالی جهانی (GFF)اعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1397/10/09 175 3015 منظورBakhtar Development Network (BDN)ندارد
3وزارت صحت عامه عرضه خدمات صحی اساسی BPHS و خدمات صحی شفاخانه یی EPHS تحت پروژه Sehatmandi در ولایت غورAFG/MoPH/GCMU/Sehatmandi/24123273939200بانک جهانی (WB ) ، صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان (ARTF) و سهولت مالی جهانی (GFF)اعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1397/10/09 175 3015 منظورCoordination of Humanitarian Assistance (CHA)ندارد
12345...Last;