اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی یادداشت توضیحی تدارکات اجناس تکنالوژی معلوماتی، ایجاد کمپوتر لب و وصل سازی 290 باب مکتب ذریعه فایبر نوری NPA/CUID/G2B/64/9910026559113021500اداره اترااعطای قراردادساختمان1398/11/14 211 3907 منظورRDP ThinBook 1410اعطای قرارداد تدارک – ۷۰۰۰ پایه ( هفت هزار پایه ) RDP Thin Book 1410 برای تعداد هفت صد (۷۰۰ ) باب مکتب دولتی طبق روش قرارداد دولت با شرکت بین المللی RDP کشور هندوستان منظور است.- قرارداد در محدوده قیمت تخمینی ( فی پایه ۱۷۵ دالر امریکایی) مذاکره و منعقد گردد و اکمالات طبقآ آغاز گردد.- اداره اترا و وزارت معارف وجوه مالی نیازمندی را فراهم و در اسرع وقت به حساب بانکی اداره تدارکات ملی جهت اجرای پرداخت قرارداد انتقال دهد.- اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری سایر لوازم و تجهیزات مورد نیاز این پروژه را طی مراحل و تدارک نماید.- وزارت های معارف و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از نحوه مدیریت و تطبیق موثر قرارداد گزارش ارائه نمایند
2وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تحقق فیصله شماره 3819 مؤرخ 10 جدی 1398 کمیسیون محترم تدارکات ملی در مورد پروژه درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت) پروژه تدارک خدمات مخابره بین المللی NPA/MCIT/97/NCS-2033/ICB-Re-Bid161700002100000بودجه افغان تلی کامتعدیل افزایش قیمت با تمدید میعاد 1398/11/14 211 3906 منظور1- Apelby 2- Wanatel 3- Sama Sal offshore 4- Spactornندارد
3وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی "تحقق فیصله شماره 3763 مؤرخ 26 قوس 1398 پیرامون درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه کندنکاری و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی در زون کابل شمال ولایات (کابل، میدان وردک، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، کاپیسا، بامیان، خوست و غزنی) " NPA/MCIT/98/NCS-2377/NCB4684000000بودجه افغان تیلی کاماعطای قرارداد 1398/11/14 211 3905 منظورفاستر انفرستکچر سرویسندارد
12345...Last;