اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت انرژی و آب درخواست منظوری قرارداد پروژه چکدم های ولایت لغمان "MoEW/PD/W059-98/L MoEW/PD/W060-98/L MoEW/PD/W061-98/L"1936648000دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1398/09/11 206 3740 منظور"شرکت ساختمانی و سرکسازی حدید زمری شرکت ساختمانی ، سروی و دیزاین بلدستار"ندارد
2وزارت انرژی و آب درخواست منظوری قرارداد پروژه چکدم های ولایت خوست "MoEW/PD/W068-98/L MoEW/PD/W069-98/L"1091926100دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1398/09/11 206 3740 منظور"شرکت ساختمانی نجیب الله نجیب یار شرکت ساختمانی، تولید مواد ساختمانی و سرکسازی نوی کندز "ندارد
3وزارت انرژی و آب درخواست منظوری قرارداد پروژه چکدم های ولایت تخار "MoEW/PD/W062-98/L MoEW/PD/W065-98/L"725960000دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1398/09/11 206 3740 منظورشرکت ساختمانی و سرکسازی و تهیه مواد ساختمانی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق تمیم نوری ندارد
12345...Last;