اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1اداره مستقل هوانوردی ملکیتدارک، نصب، انستالیشن و حفظ و مراقبت سیستم های مستقل رادار افغانستان NPA/ACCA/97/NCS-2037/SSS01128997300دولت افغانستاناعطای قرارداد 1397/09/19 173 2950 منظورConstruction of THALES LAS France and Asia Consultancy Groupندارد
2وزارت امور خارجه تحقق فیصله شماره 2711 کمیسیون محترم تدارکات ملی پیرامون درخواست منظوری طی مراحل و عقد قرارداد های فرعی پروژه ترمیم اساسی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لندن مشخص نمی باشد000مشخص نمی باشدپیشنهاد خدمات مشورتی1397/09/19 173 2949 منظورمشخص نمی باشدپروژه متذکره آغاز گردد.- به وزارت محترم صلاحیت داده میشود تا در راستای کاهش نرخ مذاکره نموده و قرارداد را ضمناً تعدیل نمایند
3وزارت امور خارجه تحقق فیصله شماره 2711 کمیسیون محترم تدارکات ملی پیرامون درخواست منظوری طی مراحل و عقد قرارداد های فرعی پروژه ترمیم اساسی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لندن مشخص نمی باشد000مشخص نمی باشدپیشنهاد خدمات مشورتی1397/09/19 173 2949 منظورمشخص نمی باشدپروژه متذکره آغاز گردد.- به وزارت محترم صلاحیت داده میشود تا در راستای کاهش نرخ مذاکره نموده و قرارداد را ضمناً تعدیل نمایند
12345...Last;