اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1ریاست عمومی اداره اموردرخواست منظوری اعطای قراداد پروژه اعمار مهمانخانه برای داکتران مقیم خارج در ساحه وزیر اکبرخان AOP/W-D/042/1399/SS11526701000دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1399/02/29 216 4111 منظورشرکت انکشاف ملی (دستگاه ساختمانی تصدی بنایی)ندارد
2شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان درخواست منظوری تمدید میعاد قرارداد پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب Re-Bid-NPA/AUWSSC/96/W-1994/SS000دولت افغانستانتعدیل تمدید زمانی خدمات مشورتی1399/02/29 216 4110 منظورشرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی راسخمنبعد، د پروژو تفصیلي دیزاین تکمیل او وروسته له هغه دې تدارکاتي چارې مخ ته یوړل شي
3وزارت احیا وانکشاف دهات درخواست منظوری تعدیل (تمدید میعاد) قرارداد تسهیل برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت های بادغیس و فاریاب CCAP-1/MRRD/CS/FP-14000بانک جهانیتعدیل تمدید زمانیخدمات غیر مشورتی1399/02/29 216 4109 منظورBRAC Afghanistan, Bangladeshندارد
12345...Last;