اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1برشنا شرکت قرارداد خدمات مشورتی آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان د افغانستان برشنا شرکتNPA/DABS/96/CS-1754/QCBS019352710بانک جهانیاعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1398/02/01 186 3223 منظورM/s. Dynamic Vision, AFG (Lead) and TATA Power-DDL, India (as sub consultant)نتیجه بررسی خویش را شرکت برشنا در مورد مشاور مسلکی با بانک جهانی شریک نماید. مالیات بالای کارمندان غیر مقیم درج مسوده قرارداد گردد
2وزارت معادنگزارش هیئات مؤظف پیرامون وضعیت 9 قرارداد بهره برداری معادن سنگ مرمر ولایت هرات جهت ارائه آن به کمیسیون محترم تدارکات ملی مشخص نگردیده است.000مشخص نگردیده است.پیشنهاد 1398/02/01 186 3222 اعادهمشخص نگردیده است.وزارت محترم اقتصاد و تجارت موضوع را بررسی نموده و پیشنهادات خویش را در زمینه به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نمایند
3وزارت معادنگزارش هیئات مؤظف پیرامون معدن طلای نورابه و سمتی جهت ارائه آن به کمیسیون محترم تدارکات ملی مشخص نگردیده است.000مشخص نگردیده است.پیشنهاد 1398/02/01 186 3221 منظورمشخص نگردیده است. فسخ قرارداد منظوراست.- از جانب هیئت متشکل از وزارت های محترم معدن، اقتصاد، مالیه و عدلیه موضوع مقدار مقروضیت بررسی و گزارش خویش را جهت اتخاذ تصمیم و مشوره حقوقی به کمیته عدلی و قضائی ارائه نمایند
12345...Last;