اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درخواست منظوری اعطای قرارداد طرح و دیزاین امور ساختمانی تعمیر ریاست اصلاحات اداری ولایت هرات به سبک معماری تیموریان IARCSC/ARS/SSS/1398/S030960000000دولت افغانستاناعطای قراردادساختمان1398/08/09 203 3591 منظورشرکت خدمات مشورتی مهندسی و انجنیری نقطهندارد
2اداره تدارکات ملیدرخواست منظوری اعطای قرارداد تدارک ادویه جات وزارت های دفاع ملی و امور داخله مشخص نگردیده است19997775100سیستیکااعطای قراردادساختمان1398/08/09 203 3589 منظور"برای ادویه وزارت داخله: Reva Medicare Pvt.ltd برای ادویه وزارت دفاع ملی: Yug Enterprises Private Ltd"ندارد
3اداره تدارکات ملیدرخواست منظوری اعطای قرارداد تدارک ادویه جات وزارت های دفاع ملی و امور داخله مشخص نگردیده است19997775100سیستیکااعطای قراردادساختمان1398/08/09 203 3589 منظور"برای ادویه وزارت داخله: Reva Medicare Pvt.ltd برای ادویه وزارت دفاع ملی: Yug Enterprises Private Ltd"ندارد
12345...Last;