اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت صحت عامه "تحقق فیصله شماره 3463 کمیسیون محترم تدارکات ملی در ارتباط به درخواست هدایت پیرامون پروژه Expanding Community Based Outreach Vaccination (CBOV) Using Mobile Immunization Strategy کابل" NPA/MOPH/98/CS/2450/SSS3441837000GAVI-HSSاعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1398/07/08 200 3535 منظورSanayee Development Organization (SDO)ندارد
2وزارت صحت عامه "تحقق فیصله شماره 3463 کمیسیون محترم تدارکات ملی در ارتباط به درخواست هدایت پیرامون پروژه Expanding Community Based Outreach Vaccination (CBOV) Using Mobile Immunization Strategy ارزگان" NPA/MOPH/98/CS/2450/SSS2297003100GAVI-HSSاعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1398/07/08 200 3535 منظورSocial and Health Development Program (SHDP)ندارد
3وزارت صحت عامه "تحقق فیصله شماره 3463 کمیسیون محترم تدارکات ملی در ارتباط به درخواست هدایت پیرامون پروژه Expanding Community Based Outreach Vaccination (CBOV) Using Mobile Immunization Strategy خوست" NPA/MOPH/98/CS/2450/SSS2133003300GAVI-HSSاعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1398/07/08 200 3535 منظورOrganization for Health Promotion and Management (OHPM)ندارد
12345...Last;