اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریساختمان بخش دوم (سیستم آبیاری و کانال) فارم زراعتی اردوخان ولسوالی انجیل ولایت هراتMAIL/WB/AAIP/NCB-006/W.006.112471662500بانک جهانیاعطای قرارداد خدمات مشورتی1397/07/01 164 2761 منظورشرکت ساختمانی و پلانگذاری ایکسلنتاداره تدارکات ملی، بررسی سر تا سری از پروسه های تدارکاتی سال جاری وزارت محترم زراعت را انجام و گزارش ارائه نماید.- وزارت محترم زراعت، پروگرام واضح مدیریتی از چگونگی طی مراحل پروسه های تدارکاتی و تطبیق پروژه ها را ترتیب و تطبیق نماید.
2وزارت فواید عامه پروژه خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک حلقوی قیصار-بالامرغاب الی لامان بطول ۱۵۱ کیلومتر NPA/MPW/95/CS-1457/QCBS059340390بانک انکشاف آسیاییاعطای قراردادخدمات غیر مشورتی1397/07/01 164 2760 منظورDONGSUNG Engineering Co. Ltd, republic of Korea (lead partner), YOOSHIN Engineering , republic of Korea(JV partner) and NCEC, Afghanistan (Sub- consultant)طبق تذکر جلسه، وزارت محترم فواید عامه می تواند پروژه های خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک های مربوط خویش را با استفاده از قرارداد های چهار چوبی در هماهنگی با اداره تمویل کننده طی مراحل نماید."
3وزارت دفاع ملی پروژه 43 سایت تمدید کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی شبکه ارتباطات ستراتیژیک ریاست مخابره برای سال 1397 شامل 7 بخشMOD-1397-S-N0217-22408-7 LOTS11554908300سیستیکااعطای قراردادساختمان1397/06/24 163 2759 منظور"در بخش های اول پنجم و ششم: نجیب ولی ساختمانی شرکت. در بخش سوم: شرکت فاسترانفراسترکچر سرویس. در بخش های دوم چهارم و هفتم: شرکت تکنالوژی معلوماتی چلنجر."منظور است مشروط بر اخذ جواز اداره اترا.- در پروژه از تکنالوژی استندرد افغان بیسیم استفاده شود در غیر آن پروژه فسخ و از طریق شرکت مذکور صورت گیرد.- تمام مشخصات تخنیکی پروژه منجمله عمل کندن کاری و غیره امور مرتبط به آن واضح باشد تطبیق پروژه نباید به زیربنا های موجود منجمله سطح سرک ها صدمه وارد کند.
12345...Last;