اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درخواست هدایت در مورد روغنیات مورد ضرورت زون کندهار مشحص نگردیده است000مشخص نگردیده استپیشنهادساختمان1398/05/14 197 3408 منظورمشخص نگردیده استاداره تدارکات ملی لایحه وظایف بمنظور استخدام سکتور خصوصی برای حفظ و مراقبت سایت ها ترتیب نماید و پروسه تدارکاتی طبقاً آغاز و طی مراحل گردد.- تمدید قرارداد فعلی الی نهایی سازی پروسه تدارکاتی جدید منظور است
2وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در مورد گزارش بررسی از طی مراحل پروسه تدارکاتی پروژه 2G, 3G & 4G BTS NPA/MCIT/98/G-2456/SSS000مشخص نگردیده استپیشنهادساختمان1398/05/14 197 3407 منظورمشخص نگردیده استوزیر مالیه، رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رئیس عمومی اداره تدارکات ملی و رئیس شرکت افغان تیلی کام طرح واضح بمنظور خارج نمودن شرکت افغان تیلی کام از انحصار شرکت ها ارائه نماید.- اداره عالی بررسی در زمینه بررسی تضاد منافع موجود در شرکت افغان تیلی کام اقدام نماید.- شرکت افغان تیلی کام طرح اصلاحی خویش را توأم با پلان افزایش عایدات به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید
3وزارت انرژی و آب تحقق فیصله شماره 3386 مؤرخ 31 سرطان 1398 پیرامون اعطای قرارداد پروژه اعمار کانال شاهی فاز اول ولایت لغمان NPA/MEW/98/W-2384/ICB000دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1398/05/14 197 3406 منظورشرکت ساختمانی اکسلنت و مشرقندارد
12345...Last;