اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت معارف درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید میعاد به مدت 3 ماه از تاریخ 01/10/1397 الی 29/12/1397 بدون افزایش قیمت) بخش اول قرارداد پروژه تهیه و تدارک 15 قلم مواد اعاشوی لیلیه های مرکز و ولایات کشور برای سال تعلیمی 1397 بر اساس قرارداد چهار چوبی NPA/MOE/96/G-2058/NCB-0119424632500دولت افغانستانتعدیل تمدید زمانیساختمان1397/12/13 180 3115 منظوربخش اول : شرکت وحید عزیز عزیزی لمتدتمدید میعاد قرارداد منظور است.- وزارت معارف در راستای آغاز طی مراحل و تسریع پروژه های تدارکاتی خویش اقدام نماید.- وزارت معارف در زمینه بررسی ریاست معارف ولایت کابل اقدام و گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا ارائه نماید.
2وزارت معارف درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید میعاد به مدت 3 ماه از تاریخ 01/10/1397 الی 29/12/1397 بدون افزایش قیمت) بخش اول قرارداد پروژه تهیه و تدارک 15 قلم مواد اعاشوی لیلیه های مرکز و ولایات کشور برای سال تعلیمی 1397 بر اساس قرارداد چهار چوبی NPA/MOE/96/G-2058/NCB-0119424632500دولت افغانستانتعدیل تمدید زمانیساختمان1397/12/13 180 3115 منظوربخش اول : شرکت وحید عزیز عزیزی لمتدتمدید میعاد قرارداد منظور است.- وزارت معارف در راستای آغاز طی مراحل و تسریع پروژه های تدارکاتی خویش اقدام نماید.- وزارت معارف در زمینه بررسی ریاست معارف ولایت کابل اقدام و گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا ارائه نماید.
3وزارت عدلیه درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت) برای مدت 45 روز تعمیر کرایی برای دفاتر وزارت عدلیه NPA/MOJ/98/NCS-005/SSS1140000000دولت افغانستانتعدیل افزایش قیمت با تمدید میعاد 1397/12/13 180 3114 منظورحاجی عبدالغفارتمدید میعاد قرارداد برای سه ماه منظور است
12345...Last;