اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادیهای ثبت نام شده در نهادهای تدارکاتی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های قراردادی ثبت شده در نهادهای تدارکاتی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده  جزییات معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی

نوعیت تدارکات
شمارهشرکت قراردادینهاد تدارکاتینوعیت تدارکاتنوعیت سازمانتیلفونآدرسایمیلتوضیحاتتاریخ ثبتمدت اعتبار
1شرکت لوژستیکی رحیم شیرزادوزارت تجارت تدارکات تهیه اجناسشرکت766888850ناحیه 15 قصبه خانه سازیRahim.scc@gmail.comتدارک 73 قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع19/08/139730/09/1397
2شرکت ساختمانی زاهد مصوروزارت اقتصاد تدارکات امور ساختمانیشرکت700053861کابل - حصه دوم گذرگاه - پیشروی لیسع عالی حبیبیه zaher.momandcc@gmail.comشرکت ساختمانی زاهد مصور قراردادی پروژه ساخت لفت و تغییرات منزل پنجم تعمیر پنج منزله وزارت اقتصاد 11/01/139711/10/1397
3شرکت تجارتی اقبال لطیفی ریاست مستقل ارگانهای محلی تدارکات تهیه اجناسشرکت774274450سرک اول خیر خانه مقابل شفاخانه بی بی فاطمه الزهرا قرارداد 25 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت طعامخانه اداره مرکزی بابت سال مالی 139707/09/139630/09/1397
4شرکت لوژستیکی کوهسار میهنوزارت امور زنان تدارکات تهیه اجناسشرکت744157918تایمنی چهارراهی گل سرخ کابل تهیه و تدارک 46000 لیتر تیل دیزل و پطرول ضرورت وسایط وزارت15/10/139414/10/1397