اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:59
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت احیا وانکشاف دهات خدمات مشورتیNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)CCEP/MRRD/CN/EVAL-3Women’s Changing Role in the Public Sphere: an Assessment of CCAP’s Process and Impact15/05/139911733718Society Empowerment Organization14/09/1399
2وزارت امور خارجه تدارکات تهیه اجناسOffices equipment and suppliesmofa/99/ncb/G-010تهیه وتدارک 27 قلم لواز تنظیماتی و 9 قلم خوراکه باب27/05/13992386735شرکت خدمات لوژستیکی نور افضل01/10/1399
3وزارت امور خارجه تدارکات تهیه اجناسOffices equipment and suppliesmofa/99/ncb/G-008تهیه وتدارک نود قلم قرطاسیه غیر مطبوع وزارت امورخارجه27/05/13996209040شرکت سمیر رسول لمیتد01/10/1399
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/161/99شرطنامه پروژه اعمار سربند و کانال معین کڅ دوم ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار29/05/1399604998شرکت ساختمانی شمشاد زمان29/11/1399
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/167/99تحکیم کاری سربند و کانال لر احمد خیل ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار29/05/13994158088شرکت ساختمانی حوان اتل 29/11/1399
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/159/99تحکیم کاری خم کلی دویالی ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار25/05/1399655461شرکت ها خواجه محمد الیاس و حوان اتل 25/11/1399
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/160/99اعمار سربند غوښت دری ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار25/05/13993915880شرکت ممتاز شرق 25/11/1399
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیConstruction, Development & Surveillance of Research, Extension & Productions' farmsMAIL/PD/NCB/W/176/99اعمار حوض ذخیره آب با نصب سولر و تجهیزات مورد ضرورت آن در فارم تحققات مالداری ریشخور25/05/13992541050شرکت ثنا حفظی 25/10/1399
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/177/99اعمار پایپ اسکیم آب زراعتی وخشی ولسوالی کشم ولایت بدخشان25/05/13993075066محمد عارف شوخیل 25/08/1399
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداریخدمات مشورتیNot Specified Budget CodeRe-MAIL/ID/PD/CQS/C543REoI for hiring of consultant to complete the Design, Estimation and Specification of two different cold storages at different Airports/Provinces.05/09/13992455000Laard Leed Consulting Services30/07/1399
123456