اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:134
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-EZ-K_CCNP-IDLG-135596-CS-CDSHiring of Senior Policy & Planning Advisor 23/08/13984678128Sayed Zabihullah Sawayz22/08/1399
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT18/23072018/NCBاعمار شبکه آبیاری استانون واقع قریه استانون ولسوالی غوریان ولایت هرات 02/09/139816803484شرکت محترم ساختمانی خدای نوربارک15/04/1399
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN19/03072018/NCBاعمار شبکه آبیاری سابی خیل واقع قریه سابی خیل ولسوالی بگرام ولایت پروان 15/08/139810056668شرکت محترم ساختمانی مصور ویار30/08/1399
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG12/05072018/NCBاعمار شبکه آبیاری هونی سیدان واقع قریه هونی سیدان مرکز ولایت لوگر 15/08/139820522757شرکت محترم ساختمانی خدای نوربارک30/08/1399
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG12/05072018/NCBاعمار شبکه آبیاری هونی سیدان واقع قریه هونی سیدان مرکز ولایت لوگر 15/08/139820522757شرکت محترم ساختمانی خدای نوربارک 30/08/1399
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR26/15072018/NCBاعمار شبکه آبیاری ناوه واقع قریه آخند ولسوالی کامه ولایت ننگرهار15/08/13982977975شرکت محترم ساختمانی شاهد راحل 30/02/1399
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR29/18072018/NCBاعمار شبکه آبیاری ناوگی واقع قریه ناوگی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار15/08/13983613752شرکت محترم ساختمانی مصور ویار 30/02/1399
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR24/13072018/NCBاعمار شبکه آبیاری پیرزایی واقع قریه پیر زایی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار15/08/13983176278با شرکت محترم ساختمانی آزاد افغان 30/02/1399
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR23/12072018/NCBاعمار شبکه آبیاری حاجی امیرجان واقع قریه پیر زایی خیوه ولسوالی کامه ولایت ننگرهار15/08/13983299688با شرکت محترم ساختمانی میا یاسین 30/02/1399
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR23/12072018/NCBاعمار شبکه آبیاری حاجی امیرجان واقع قریه پیر زایی خیوه ولسوالی کامه ولایت ننگرهار15/08/13983299688با شرکت محترم ساختمانی میا یاسین 30/02/1399
12345678910...