اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:97
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسبرنامه ملی دارایی اولویتMAIL/IFAD/SNaPP2/27112018/NCBتهیه و خریداری 42 پایه کامپیوتر لپ تاپ29/11/13972346220شرکت محترم خدمات لوژستیکی کمبریج 10/01/1398
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع آوری شیر در ولایات کابل، پروان، لوگر، هرات، بلخ، کنر و کندهار در سه لات مختلف 21/12/139712488504شرکت ساختمانی سپین دره 21/08/1398
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع آوری شیر در ولایات کابل، پروان، لوگر، هرات، بلخ، کنر و کندهار در سه لات مختلف 21/12/13974634526شرکت ساختمانی نارت کاست 21/08/1398
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع آوری شیر در ولایات کابل، پروان، لوگر، هرات، بلخ، کنر و کندهار در سه لات مختلف21/12/139724308701شرکت های افغان لکی و رهروان اسمارت21/08/1398
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسبرنامه ملی دارایی اولویتMAIL/IFAD/SNaPP2/27112018/NCBتهیه و خریداری 42 پایه کامپیوتر لپ تاپ15/11/13972217800شرکت لوژستیکی کمبریح25/12/1397
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانیMAIL/PD/NCB/W/545 ترمیمات تعمیر و طویله های کمپوند نسلگیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل 26/11/13971433835شرکت ساختمانی زاهد مصور 26/03/1398
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیاحداث سردخانه های کوپراتیفی097/MAIL/PD/ICB/Wاعمار 12 باب کمپلکس سردخانه های عصری 500 متریک تنه در 10 ولایت کشور ضرورت ریاست زیربناهای زراعتی، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، کابل، افغانستان29/10/1397185817759شرکت پارس تابلو29/10/1398
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیاحداث سردخانه های کوپراتیفی097/MAIL/PD/ICB/Wاعمار 12 باب کمپلکس سردخانه های عصری 500 متریک تنه در 10 ولایت کشور ضرورت ریاست زیربناهای زراعتی، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، کابل، افغانستان29/10/1397200088418شرکت پارس تابلو29/10/1398
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیاحداث سردخانه های کوپراتیفی097/MAIL/PD/ICB/Wاعمار 12 باب کمپلکس سردخانه های عصری 500 متریک تنه در 10 ولایت کشور ضرورت ریاست زیربناهای زراعتی، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، کابل، افغانستان29/10/1397186925848شرکت پارس تابلو29/10/1398
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیاحداث سردخانه های کوپراتیفی097/MAIL/PD/ICB/Wاعمار 12 باب کمپلکس سردخانه های عصری 500 متریک تنه در 10 ولایت کشور ضرورت ریاست زیربناهای زراعتی، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، کابل، افغانستان29/10/1397181272668شرکت پارس تابلو29/10/1398
12345678910