اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:125
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیNot Specified Budget CodeMAIL/PD/NCB/W/274/98 پروژه ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ کابل 10/05/13987000000شرکت ساختمانی عبدالمجید پناهی 10/09/1398
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN15/29062018/NCBاعلان داوطلبی پروژه شبکه آبیاری الماس الدین وافع قریه الماس الدین در مرکز ولایت پروان09/04/13982097546شرکت ساختمانی و انجنیری حلیم حمید10/01/1399
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/NCB-HC-CW-2018-117اعمار پایه های کانکریتی در ولایات کابل، پروان و لوگر05/05/139811314290شرکت ساختمانی ابو عبیدالله05/08/1398
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریخدمات مشورتیNational Horticulture & Livestock Program(NHLP)LC-CS-2019-100Hiring of firm for Preparation of Environmental and Social Management Framework (ESMF), Pest Management Plan (PMP), and Resettlement Policy Framework (RPF)09/05/139810282140Dynamic Vision01/07/1398
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریخدمات مشورتیNational Horticulture & Livestock Program(NHLP)LC-CS-2019-100Hiring of firm for Preparation of Environmental and Social Management Framework (ESMF), Pest Management Plan (PMP), and Resettlement Policy Framework (RPF)13/05/139810282140Dynamic Vision01/07/1398
6پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-93/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastracture of Block (1) Gozar, D-12, Kabul City23/03/139878926110شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی بهار کابل18/02/1399
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیNot Specified Budget CodeMAIL/PD/NCB/W/266/98 پروژه امور اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار میکانیزه زراعتی به طول 160 متر و امور ترمیماتی دیوار فنسی اطراف نمایشگاه واقع بادام باغ کابل 10/04/13981291350شرکت ساختمانی ببرک حمید 10/06/1398
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/120/98پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی 10/04/13982408801شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان 10/10/1398
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/164/98 پروژه ترناب و کانال جولکی واقع مرکز ولایت سرپل27/03/13984795540شرکت ساختمانی مقدس سادات27/10/1399
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداری    16/03/13982339660شرکت ساختمانی و انجنیری ودان سمون16/05/1398
12345678910...