اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:51
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات تهیه اجناسNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)MRRD/CCAP/GD/168Engineering Equipment for Provincial and District Offices for CCAP/MRRD30/02/139917768190Smart Group Technical Services30/04/1399
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسNational Horticulture & Livestock Program(NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-GO-2020-43تهیه وخریداری دونوع واکسین بروسلوز نوع (S.19 و REV-1) ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) 09/03/139817665650شرکت تجارتی پامیر اگروویت لمیتد17/05/1399
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسNational Horticulture & Livestock Program(NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/ICB –IMST-GO-2020-55تهیه وخریداری قیچی جمع آوری جلغوزه ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) 08/03/139933973632M/S Sayed Abdullah Parwani LTD16/05/1399
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسNational Horticulture & Livestock Program(NHLP)MAIL/ARTF/NHLP/ICB –IMST-GO-2020-55تهیه وخریداری قیچی جمع آوری جلغوزه ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) 08/03/139933973632M/S Sayed Abdullah Parwani LTD16/05/1399
5ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget Code AF-EZ-K_CCNP- IDLG-126335-CS-INDVInternational Economic Expert14/02/139913411860Mr. Mohib Iqbal14/02/1400
6وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات تهیه اجناسNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)MRRD/EQRA/GD/06Procurement of Engineering Equipment for EQRA Project14/02/13997857488Smart Group Technical Services12/04/1399
7وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات تهیه اجناسNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)MRRD/EQRA/GD/09Procurement of Generators for EQRA project MRRD/CCAP 14/02/13996930000Smart Group Technical Services12/04/1399
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیNot Specified Budget CodeMAIL/P-ARBP/NCB-006 پروژه بازسازی شبکه های لاقی آق تپه ، چهاردره و قلعه ذال ولایت کندز25/02/1399290347064شرکت ساختمانی نوی متحد 25/09/1400
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK18/22072018/NCBداوطلبی اعمار شبکه آبیاری یخدان واقع قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ 02/02/139927855643شرکت محترم ساختمانی ادریس عبید 02/02/1400
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداری    14/02/1399140695395شرکت ساختمانی نوی متحد25/12/1400
123456