اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:97
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK12/15062018/NCBاعمار شبکه آبیاری نو جوی واقع قریه چهل گزی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ14/08/13976357727شرکت محترم ساختمانی چون غر15/10/1398
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT05/13062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری قلعه ریگ قریه قلعه ریگ ولسوالی زنده جان ولایت هرات 10/08/139712284000 شرکت محترم ساختمانی آرین بنا 30/09/1398
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT11/11062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات 08/08/139711940000 شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی کاشانه لیمتد 08/10/1398
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT11/11062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات 10/08/139711940000شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی کاشانه لیمتد24/10/1398
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT11/11062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات 10/08/139711940000شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی کاشانه لیمتد10/10/1398
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT11/11062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات 10/08/139711940000شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی کاشانه لیمتد 10/09/1398
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT11/11062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات 10/08/139711940000شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی کاشانه لیمتد 30/10/1398
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی دارایی اولویتMAIL/IFAD/SNAPP2-IC/BLK06/21032018/NCBپروژه اعمار شبکه آبیاری لنگر خانه خورد واقع قریه لنگر خانه خورد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ 09/08/139724705354محترم ساختمانی و تولید مواد ساختمانی نعیمی صافی30/09/1398
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL17/16062018/NCB پروژه اعمار شبکه آبیاری دوران خیل قریه دوران خیل ولسوالی خاک جبار ولایت کابل 10/08/13975964757M/s. Mohammad Hazrat Afghan construction company30/08/1398
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی دارایی اولویتMAIL/IFAD/SNaPP2-IC/HRT12/20032018/NCBپروژه اعمار شبکه آبیاری پشت آب مش قریه پایان ماله ولسوالی کروخ ولایت هرات 30/08/13974296090شرکت محترم ساختمانی الطاف وحید 30/09/1398
12345678910