اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:121
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/152-01-02/98 پروژه بازسازی کانال وسربند سردره آب خورک ولسوالی روی دوآب و بازسازی لایننگ کانال عبدالواحد ولسوالی دره صوف (ولایت سمنگان ) 15/03/13981022922شرکت ساختمانی اکبرحسیب 01/07/1398
2وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/152-01-02/98 پروژه بازسازی کانال وسربند سردره آب خورک ولسوالی روی دوآب و بازسازی لایننگ کانال عبدالواحد ولسوالی دره صوف (ولایت سمنگان ) 15/03/13981156846شرکت ساختمانی اکبرحسیب 15/07/1398
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/212/98پروژه سیفون و پاک کاری کانال جوی نو واقع قریه دند غوری ولسوالی مرکز ولایت بغلان15/03/13984969490کیها15/10/1398
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداری    28/02/13982305200M/S.Ramin Sediqi Ltd10/04/1398
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/114-01-02/98پروژه اعمار ذخیره چشمه سفید ولسوالی دولاینه، حوض آبیاری سیاه سنگ ولسوالی شهرک( ولایت غور) 10/03/13982039745شرکت ساختمانی اکبرحسیب10/07/1398
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/114-01-02/98پروژه اعمار ذخیره چشمه سفید ولسوالی دولاینه، حوض آبیاری سیاه سنگ ولسوالی شهرک( ولایت غور) 10/03/13981805400شرکت ساختمانی اکبرحسیب10/09/1398
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/149-01-02/98پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط و اعمار حوض هلال چینه ولسوالی شاه جوی ( ولایت زابل) 22/02/13981747436شرکت ساختمانی اکبرحسیب 22/08/1398
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/149-01-02/98پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط و اعمار حوض هلال چینه ولسوالی شاه جوی ( ولایت زابل) 22/02/13987906490شرکت ساختمانی نیاز محمد باوری 22/02/1399
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/116-01-02/98پروژه سربند و کانال دوشمعه ولسوالی چک وردک و سربند قلعه مرادخان ولسوالی حصه اول بهسود (ولایت میدان وردک) 20/02/1398900304شرکت ساختمانی اکبرحسیب 20/08/1398
10وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیپروژه آبیاری و ذخایر آبMAIL/PD/NCB/W/116-01-02/98پروژه سربند و کانال دوشمعه ولسوالی چک وردک و سربند قلعه مرادخان ولسوالی حصه اول بهسود (ولایت میدان وردک) 20/02/13981537905شرکت ساختمانی ژرف کار افغان 20/08/1398
12345678910...