اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:97
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)MRRD/CCAP/WR/183-184-187-190اعمار وساخت کارهای باقیمانده تعمیر های اداری ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات 25/10/13984111410Afghan Lara Construction Company21/12/1398
2وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)MRRD/CCAP/WR/194ProcurementforConstruction of One Floor 3D Panel Building14/10/13986603747Kandahar Nawbahar Construction15/01/1399
3وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/300-01-02-03/98اعمار سه پروژه آبیاری در ولایت های ارزگان، بادغیس و فراه 14/11/13987578100شرکت ساختمانی و سرکسازی شاه آغا 01/04/1399
4وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/300-01-02-03/98اعمار سه پروژه آبیاری در ولایت های ارزگان، بادغیس و فراه 14/11/13983308000شرکت ساختمانی کارگران 14/01/1399
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/300-01-02-03/98اعمار سه پروژه آبیاری در ولایت های ارزگان، بادغیس و فراه 14/11/13985134000شرکت ساختمانی بارک احک 14/05/1399
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/212-1-02/98Rپروژه اعمار پرچاوه، سیفون و پاک کاری کانال جوی نو واقع قریه دندغوری مرکز ولایت بغلان 10/11/13986199520شرکت ساختمانی افغان اتحاد 10/06/1399
7وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیIrrigation and water reservoir projectMAIL/PD/NCB/W/214/98Rسیستم آبیاری سولری دهن شور پشمکی واقع قریه پشمکی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 10/11/139812196322شرکت ساختمانی خوست 10/11/1399
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/SNaPP2/25102019/NCBپروسه داوطلبی اجناس مورد ضرورت IT22/10/13982031000شرکت محترم خدمات لوژستیکی ستاره مطمین20/11/1398
9وزارت احیا وانکشاف دهات خدمات غیر مشورتیNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)MRRD/CCAP/SR/192PROCUREMENT OF INTERENET SERVICES FOR CCAP OFFICES IN FIELD AND HQ09/10/139814727300NEDA Telecommunication11/10/1399
10وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات تهیه اجناسNational Solidarity program-NSP (Bankable Programe)CCAP-I/MRRD/GDS -150Procurement of IT Equipment (Laptop Computer)09/10/139831360000Aria Middle East Company Ltd08/12/1398
12345678910