اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:163
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت فواید عامه(اداره ملی سرکها)تدارکات تهیه اجناسMOT/NRA/99/G-16/NCBپروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چارچوبی30/1/1399 دانلود
2وزارت تحصیلات عالی خدمات غیر مشورتیMOHE/99/NCB/NC-005پروژه وصل انترنت و شبکه سازی داخلی لیلیه نسوان پوهنتون کابل6/2/1399 دانلود
3وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/99/NCB/G-030ایجاد دو لابراتوار کمپیوتری برای پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل7/2/1399 دانلود
4وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/99/NCB/G-006/RBایجاد واحد تضمین کیفیت در پوهنتون زراعتی کندهار3/2/1399 دانلود
5وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/99/NCB/G-005ایجاد واحد تضمین کیفیت در موسسه تحصیلات وردک4/2/1399 دانلود
6وزارت اطلاعات و فرهنگ تدارکات تهیه اجناسMOIC/G-10/NCB/1399تهیه تجهیزات آی تی (کمیوتر دیسکتاب و لبتاپ)3/2/1399 دانلود
7دفتر ریاست دولتتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/049/1399/NCBتدارک 25 قلم البسه باب 2/2/1399 دانلود
8اداره تدارکات ملیخدمات مشورتیNPA/MOF/99/CS-5278/QCBSHiring of Consultancy Services for Conducing Environmental and Social Impact Assessment Studies (ESIA) for Public-Private Partnership and Public Investment Projects11/2/1399 دانلود
9ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/061/1399/NCB/REپروژه تدارک اجناس بخش تهویه تسخین 28/1/1399 دانلود
10ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/026/1399/NCBپروژه تدارک 2 پایه سرور استوریج31/1/1399 دانلود
12345678910...