اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:240
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1لوی سارنوالی تدارکات تهیه اجناسAGO/G-13/NCB/OB/1399تدارک محروقات زمستانی (گاز مایع)26/7/1399 دانلود
2پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات تهیه اجناس EZ-Kar/G-14 خریداری تجهیزات مورد ضرورت سروی- پروژه اشتغالزایی-کارموندنه12/7/1399 دانلود
3برشنا شرکت تدارکات امور ساختمانیDABS/99/NCB/W-012اعمار یک باب تحویلخانه معیاری در سب استیشن نورالجهاد 26/7/1399 دانلود
4پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات تهیه اجناس EZ-Kar/G-14 خریداری تجهیزات مورد ضرورت سروی- پروژه اشتغالزایی-کارموندنه12/7/1399 دانلود
5ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/013/1400/NCBپروژه تدارک قرطاسیه باب 19/7/1399 دانلود
6وزارت فواید عامه(اداره ملی سرکها)تدارکات تهیه اجناسMPW/99/G-05/NCBپروژه تهیه و تدارک دو نوع تبیل مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت کابل و اداره قوایکار تحت دولات.23/7/1399 دانلود
7اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکیتدارکات تهیه اجناسTVET-A-NCB/G-11/1399 پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی (کمپیوتر دسک تاب، لب تاب، پرجکتور، ماشین چاپ کارت هویت ماکروتیک، ماشین های فوتوکاپی...) و نصب (کمره های امنیتی) اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی برای سال مالی 139923/7/1399 دانلود
8اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکیتدارکات تهیه اجناسTVETA/NCB/G06/1399 تهیه و تدارک تجهیزات و مواد خام مورد نیاز ده باب لیسه / انستیتوت مربوط اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای سال مالی ۱۳۹۹23/7/1399 دانلود
9وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسAF-MOF-FSP-185745-GO-RFBProcurement of Establishment of Solar System for 15 provinces30/7/1399 دانلود
10وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسAF-MOF-FSP-185744-GO-RFBICTProcurement of Establishment of E-Attendance for 15 sites1/8/1399 دانلود
12345678910...