اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:196
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1اداره تدارکات ملیخدمات مشورتیAF-DABS-109974-GO-RFQNaghlu Hydropower Rehabilitation Project (NHRP)3/7/1398 دانلود
2شاروالی کابلتدارکات تهیه اجناسKM/NCB/G-135/1398تهیه و تدارک سیخ گول به سایز های مختلف ضرورت پروژه ساختمان سرک بره کی الی سرای شمالی ضرورت شاروالی کابل1/7/1398 دانلود
3اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MOD/98/G-2641/NCB تهیه و تدارک 65 قلم پرزه جات بیسم و سیمدار غیر داترون مدیریت اکمالات معاونیت خدمات تخنیکی ریاست مخابره ستردرستیز بابت سال مالی 139823/7/1398 دانلود
4شاروالی کابلتدارکات تهیه اجناسKM/NCB/G-132/1398تهیه و تدارک پنج هزارخریطه سمنت ضرورت پروژه ساختمان سرک بره کی الی سرای شمالی ریاست عمومی کار، حفظ ومراقبت شاروالی کابل1/7/1398 دانلود
5شاروالی کابلتدارکات تهیه اجناسKM/NCB/G-131/1398سه هزار متر مکعب ریگ نخودی مورد نیاز ساختمان سرک های قلعه زمان خان،سرای شمالی، چهار راهی کمپنی و چهار راهی ها ضرورت شاروالی کابل1/7/1398 دانلود
6اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکیتدارکات تهیه اجناسTVET-A/NCB/G18/98پروژه تهیه و تدارک 16 قلم مواد ارتزاقی و محروقاتی (گاز و چوب ) تعداد 283تن محصلین ولایت خوست و پکتیا مربوط اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 16/7/1398 دانلود
7اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکیتدارکات تهیه اجناسTVET-A/NCB/G19/98پروژه تهیه و تدارک 16 قلم مواد ارتزاقی و محروقاتی (گاز و چوب ) تعداد 282 تن محصلین ولایت کندهار و هلمند مربوط اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 16/7/1398 دانلود
8وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/UNDP/CBARD/NCB-2019-022تهیه، خریداری و انتقال تعداد ( 380 ) بسته وسایل زنبور داری برای ولایات ننگرهار، بادغیس و فراه ( تاریخ آفرگشائی پروژه هذا از 2 / 7 / 1398 به تاریخ 2 / 8 / 1398 تعدیل گردیده است )2/8/1398 دانلود
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسMAIL/UNDP/CBARD/NCB-2019-022تهیه، خریداری و انتقال تعداد ( 380 ) بسته وسایل زنبور داری برای ولایات ننگرهار، بادغیس و فراه2/9/1398 دانلود
10شاروالی کابلتدارکات تهیه اجناسKM/RFQ/G-66/1398/REلات اول تدارک یونت مستقل تحقیق شامل وسایل آی تی لات دوم: جنراتور ضرورت پروژه اتحادیه اروپا حمایت از شاروالی کابل2/7/1398 دانلود
12345678910...