اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:214
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت شهر سازی و اراضیتدارکات امور ساختمانیMUDL/1399/W-217تعدیل شماره 1- اعمار مکتب ابتداییه اناث کیگل قریه کیگل ولسوالی وایگل ولایت نورستان29/4/1399 دانلود
2وزارت شهر سازی و اراضیتدارکات امور ساختمانیMUDL/1399/W-015تعدیل شماره 1- اعماریک محراب مسجد جامع واقع بازار ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان 28/4/1399 دانلود
3وزارت شهر سازی و اراضیتدارکات امور ساختمانیMUDL/1399/W-286تعدیل شماره 1- اعمار مسجد در قریه خفدره ولسوالی فرخار ولایت تخار 28/4/1399 دانلود
4وزارت شهر سازی و اراضیتدارکات امور ساختمانیMUDL/1399/W-278تعدیل شماره 1- اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی کتود ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی28/4/1399 دانلود
5وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تدارکات تهیه اجناسMCIT/99/NCB/G-06 پروژه پرزجات و ترمیمات وسایط وزارت سال مالی 139922/4/1399 دانلود
6اداره مستقل هوانوردی ملکیخدمات غیر مشورتیACAA/99/NCB/NCS-03پروژه احیا مجدد و ترمیم وسایط اداره هوانوردی ملکی7/5/1399 دانلود
7اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MUDL/99/W-6292/NCBاعمار تعمیرات DH در دو ولسوالی ولایت لغمان، ولسوالی علیشینگ و ولسوالی علینگار21/5/1399 دانلود
8وزارت صحت عامه تدارکات امور ساختمانیGOV/MOPH/HRP/NCB/1399/W01پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات اساسی شفاخانه ئی8/5/1399 دانلود
9ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/005/1399/NCB/REتدارک 3 قلم اجناس (ماشین،پرنتر،اسکنر وکاپی)11/5/1399 دانلود
10وزارت انرژی و آب تدارکات امور ساختمانیNWARA/PD/W(013-017،199-201-99(،072-073-98/NCBاعمار پروژه های چکدم در ولایت ننگرهار شامل ده لات7/5/1399 دانلود
12345678910...