اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:234
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/AUWSSC/W-2329/ICB/RE-BIDپروژه ساختمان شبکه آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان. 16/10/1397 دانلود
2اداره تدارکات ملیخدمات مشورتیNPA/MoF/97/CS-2316/QCBSاستخدام کمپنی مشورتی جهت مطالعات امکان سنجی برای سرمایه گزاری عامه29/9/1397 دانلود
3ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسCOSP/G/032/1398/NCBپروژه تدارک روغنیات و فلترباب وسایط24/9/1397 دانلود
4ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/005/1398/NCB/REپروژه تدارک 1 قلم نان خشک18/9/1397 دانلود
5اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MoI/98/G-2322/NCBتهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت( بلوط و ارچه) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای قوای پولیس برای سال های مالی 1398 25/9/1397 دانلود
6وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/G-107/97چاپ 21328- جلد کتب رهنمای تجارب مضامین ساینس صنوف چهارم الی دوازدهم و رهنمای کیت ریاضی ضرورت مکاتب مرکز و34 ولایات کشوربرای مرکزساینس7/9/1397 دانلود
7اداره تدارکات ملیخدمات مشورتیNPA/SAO/97/CS-2328/LCS-Rebidخدمات مشورتی برای تدارک قرارداد چهار چوبی برای تفتیش مالی ادارات دولتی افغانستان21/9/1397 دانلود
8ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریتدارکات تهیه اجناسPPS/98/NCB/G-007تهیه و تدارک گوشت مرغ،تخم مرغ و گوشت ماهی20/9/1397 دانلود
9وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/W-507اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه کنج شور ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان و ملحقات آن10/10/1397 دانلود
10وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/W-296اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی قریه بلوچ ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان و ملحقات آن16/10/1397 دانلود
12345678910...