اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:215
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت معارف تدارکات امور ساختمانیMOE/W-147/97اعمار 10 غرفه تشناب عصری معه کندن کاری, چاه سپتیک, با تکمیل کانالیزیاسیون و وصل آب, حفر 2 حلقه چاه عمیق کوبه یی به عمق۱۰۰ متر آب اشامیدنی, تهیه و نصب دروازه فلزی برای مکتب متوسطه تجربوی, چاه سپتیک تعمیر اداری ریاست تربیه معلم سید جمال الدین18/7/1397 دانلود
2وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/ICB/W-444Application to Prequalify for Construction of Mosque, landscaping & Parking of Dar-ul-Aman Administrative Complex15/8/1397 دانلود
3اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکیتدارکات تهیه اجناسMOE/G-003/97تهيه وخریداری قرطاسيه باب غیر مطبوع ضرورت شعبات مرکز و مکاتب معينيت تعلیمات تخنیکی و مسلکی 18/7/1397 دانلود
4وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات تهیه اجناسMCN/G08/NCB/1397ایجاد چهار صد فارم کوچک مرغداری برای زنان در ولایات کندز، پروان، کاپیسا و جوزجان25/7/1397 دانلود
5وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/ICB/W-443Application to Prequalify for Construction of National Procurement Authority Headquarter14/8/1397 دانلود
6اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکیتدارکات تهیه اجناسMOE/G-040/97تهیه و خریداری (ماشین بریلر نوع پارکنز و دسپلی) ضرورت لیسه مسلکی نابینایان 18/7/1397 دانلود
7وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/ICB/W-442Application to Prequalify for Construction of Ministry Economy Headquarter14/8/1397 دانلود
8وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/ICB/W-441Application to Prequalify for Construction of Da Afghanistan Bank Headquarter11/8/1397 دانلود
9وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/ICB/W-440Application to Prequalify for Ministry of Urban Development and Housing Headquarter12/8/1397 دانلود
10وزارت شهر سازی و مسکن تدارکات امور ساختمانیMUDH/1397/ICB/W-439Application to Prequalify for Construction of Supreme Court Headquarter9/8/1397 دانلود
12345678910...