اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:184
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت معادنتدارکات تهیه اجناسMOMP-G-017-NCB-1398دو قلم نل باب و یک قلم خاک مرتیل ضرورت تصدی کود وبر ق 23/5/1398 دانلود
2اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MRRD/98/W-2598/NCBپروژه اعمار 13.3 کیلومترسرک اسفالت باساختمان های آبرو آن از ولسوالی کشم الی ولسوالی تگاب ولایت بدخشان31/5/1398 دانلود
3اداره تدارکات ملیتدارکات امور ساختمانیNPA/MUDL/98/W-2608/NCBاعمار تعمیر لیلیه در میدان وردک، زابل، دایکندی، کابل و هلمند و اعمار تعمیر تدریسی و ریاست تربیت بدنی در کابل:تحت 8 لات (لات 1): اعمار تعمیر لیلیه پوهنتون میدان وردک و ملحقات آن (لات 2): اعمار تعمیر لیلیه پوهنتون زابل و ملحقات آن (لات 3): اعمار تعمیر لیلیه دایکندی ولایت بامیان (لات 4): اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی محیط زیست و منابع آب پوهنتون پلی تخنیک کابل (لات 5): اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی تکنالوژی کیمیا پوهنتون پلی تخنیک کابل (لات 6): اعمار تعمیر عمومی ریاست تربیت بدنی و سپورت با ملحقات آن- ولایت کابل (لات 7): اعمار تعمیر لیلیه لیسه الحاج جنت خان کوچی و ملحقات آن ولایت کابل (لات 8): اعمار تعمیر لیلیه و مرکز اموزشی و ملحقات آن در ولایت هلمند 4/6/1398 دانلود
4وزارت انرژی و آب تدارکات امور ساختمانیMEW/PCU/H-528/NCBRehabilitation of Tizan Canal Irrigation scheme in Guzara District of Herat province 24/5/1398 دانلود
5اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسP162022به کرایه گیری دو عراده وسایط نقلیه نوع زرهی ضرورت ریاست برشنا برای ولایت هرات9/5/1398 دانلود
6تسهیلات قرضه های کوچک حمایت از سرمایه گذاری در افغانستانتدارکات تهیه اجناسMISFA/AFP/G-8اداره حمایت از سرمایه گذاری قرضه های کوچک برای افغانستان (مسفا) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک یک عراده موتر برای دفتر مسفا، اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان با ارائه درخواست تحریری از بخش تدارکات اداره مسفا بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مؤرخ 21 اگست 2019 مطابق 30 اسد 1398 به بخش تدارکات این اداره واقع ناحیه دهم، شهرنو، کوچه عصمت مسلم خانه شماره 195،ا رایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی مبلغ 140,000 (یک صد و چهل هزار ) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 21 اگست 2019 مطابق 30 اسد 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون کنفرانس اداره مسفا تدویر می گردد. 30/5/1398 دانلود
7لوی سارنوالی تدارکات تهیه اجناسAGO/G-14/OB/NCB/1398تدارک 101 عراده موترسیکل ضرورت لوی حارنوالی30/5/1398 دانلود
8وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسMOF/98/NCB/140تهیه و تدارک مخابره های مورد ضرورت قوماندانی قطعه محافظت و عملیات های خاص تنفیذی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه31/5/1398 دانلود
9وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیMAIL/P-ARBP/NCB-006 پروژه بازسازی شبکه های لاقی آق تپه ، چهاردره و قلعه ذال ولایت کندز30/5/1398 دانلود
10وزارت شهر سازی و اراضیتدارکات امور ساختمانیMUDL/1398/W-201اعمار مکتب 6 صنفی کوز علی سنگی ولسوالی جاجی آریوب ولایت پکتیا و ملحقات آن27/5/1398 دانلود
12345678910...