هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

زمونږ سره اړیکه

آدرس               :  د تدارکاتو د پالیسۍ ریاست ، د ولس مشر د چارو ادارې لوی ریاست
د اړیکې شمیره   :  .
 
د تدارکاتو دپالیسۍ د ریاست کارکوونکي:
نوم نورالله نایل
موقف/دنده د تدارکاتو د پالیسی متخصص
ګرزنده شمیره .
بریښنا لیک n.naiel.gdnp@gmail.comبخش : (PMIS)
دیپارتمنت مدیریت سیستم معلوماتی تدارکات
شماره ارتباطی .
بریښنا لیک helpdesk.pmis@aop.gov.af


استادان تدارکات در بخش ارتقای ظرفیت تدارکاتی:

نوم ولید ساجد
موقف/دنده استاد تدارکات
شماره موبایل 0786200627
بریښنا لیک walid_sajid@hotmail.com