اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

معرفی اداره تدارکات ملی


پس منظر:

بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، یکی از اقدامات حکومت در راستای اصلاح نظام، ریفورم تدارکات عامه افغانستان به منظور عرضه خدمات بهتر و ایجاد یک سیستم مؤثر و شفاف تدارکات می باشد. هدف نهایی این ریفورم را همانا تقویت روند توسعه اقتصادی، کنترول مصارفات عامه و محو فساد اداری تشکیل میدهد. به عنوان اولین اقدام در راستای پروسه ریفورم، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکم شماره 16 مؤرخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ به ایجاد تشکیل اداره تدارکات ملی در چارچوب تشکیلات ریاست عمومی اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان مبادرت ورزید.همچنین جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرمان تقنینی شماره ۶۰ مؤرخ ۲۱/۱۱/۹۳ و فرمان شماره ۷۲ مؤرخ ۱۳/۱۲/۹۳ را صادر نمود که به تآسی از آن کمیسیون تدارکات خاص به کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان و عضویت جلالتمآب رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، محترم مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا و وزرای محترم مالیه، عدلیه و اقتصاد ارتقا بخشیده شد. علاوه بر آن وظایف و مسؤلیت های واحد پالیسی تدارکات، اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان و اداره قرارداد ها به عهده اداره تدارکات ملی سپرده شد. اداره تدارکات ملی در تشکیل خویش دارای چهار ریاست می باشد که عبارت اند از (الف) ریاست پالیسی تدارکات، (ب) ریاست تسهیلات تدارکات، (ج) ریاست دارالانشاء کمیسیون تدارکات ملی (د)ریاست نظارت از تطبیق قرارداد ها.
اداره تدارکات ملی در راستای رسیدن به دیدگا، ماموریت و اهداف با رعایت پرنسیب های ذیل فعالیت می نماید:

دیدگاه:

نهادینه سازی شفافیت، کارآیی، مؤثریت، عدالت وحسابدهی در سیستم تدارکات که با معیارها و بهترین روش های پذیرفته شده جهانی سازگار باشد.

ماموریت:

تقویت تدارکات عامه با ادغام چارچوب های نیرومند قانونی و مقرراتی، روندها،ابزارهای پالیسیو راهکارها به هدف افزایش ظرفیت، بازتاب، حسابدهی و اعتماد عامه، با بکارگیری و پذیرش پیشرفت های فنآوری ب رای مدیریت کارآ و مؤثر منابع عامه که رشد اقتصادی را سرعت خواهد بخشید.

اصول و پرنسیب ها:

اداره تدارکات ملی برای نظام تدارکات افغانستان شش اصل ذیل را تعین نموده است:

1 شفافیت و دسترسی
  تمامی قوانین، مقررات، شرایط، طرزالعمل ها و پروسه ها باید قابل دسترسی، واضیح و شفاف باشد تا برای قراردادی ها و کارمندان تدارکات عامه قابل افاده باشد.
2 حسابدهی
  تدارکات باید مثابه حساس ترین مکانیزم حسابدهی عمل نماید تا اعتماد مردم بالای حکومت کسب و حفظ گردد.
3 تحمل ناپذیری فساد
  هرگاه هر کارمند تدارکات حکومت و یا نهاد های سکتور خصوصی به فساد مبادرت ورزند، از پروسه تدارکات محروم و به مراجع عدلی و قضایی معرفی میگردند.
4 بازدهی مالی
  منابع عامه که توسط حکومت از طریق تدارکات به مصرف میرسد باید از لحاظ کیفیت، کمیت، وقت، قیمت و منبع، بازدهی داشته باشد.
5 رقابت باز و عادلانه
  برای تمامی داوطلبان واجد شرایط که در پروسه تدارکات اشتراک میورزند باید بدون هیچ نوع تبعیض، سهم عادلانه و مساوی در پروسه های تدارکات داده شوند.
6 برخورد منصفانه
  تمامی داوطلبی ها بگونه منصفانه و در مطابقت به احکام قانون تدارکات، پالیسی و طرزالعمل های تدارکاتی ارزیابی میگردد.

اهداف:

1 ایجاد یک سیستم مؤثر نیمه مرکزی تدارکات در سطح ملی و محلی
2 تدوین پالیسی ها و طرزالعمل ها برای مصارفات عامه از طریق یک سیستم قوی، معتبر و مؤثر تدارکات
3 بررسی ، بازبینی صلاحیت های پولی نهاد های تدارکاتی به اساس پالیسی ها جهت تعین صلاحیت های امرین عطا در سطح مرکز و ولایات
4 حمایت نهاد های تدارکاتی در راستای اجرای مؤثر بودجه
5 ایجاد یک سیستم معیاری و پذیرفته شده ای بین اللملی تا پاسخگوی نیازمندیهای حکومت، تمویل کننده ها و نهاد های غیر حکومتی باشد
6 ایحاد سیستم مؤثر و جامع مدیریت معلومات تدارکات (PMIS)
7 ایجاد تدارکات الکترونیکی به سطح نهاد های حکومتی
8 کاهش انحراف، فساد، تبعیض، واسطه گرایی و تقلب در نهاد های تدارکاتی سکتور دولتی
9 ایجاد و تطبیق سیستم مؤثر نظارت و گزارشدهی
10 ایجاد و تطبیق سیستم حسابدهی و کنترول
11 کار آمد ساختن پالیسی ها، طرزالعمل ها، اسناد و قرارداد ها
12 ایجاد مکانیزم حل منازعات
13 تقویت مؤثریت روند تدارکات توسط مدیریت اجرای قرارداد ها
14 ایجاد نظارت و کنترول بیشتر و بهتر بالای قرارداد های بزرگ ملی
15 رفع تشابهات در تطبیق سیستم تدارکات

اداره تدارکات ملی علاوه بر فوق مسؤلیت پیشبرد امور دارالانشاء کمیسیون تدارکات ملی را نیز به عهده دارد.