اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

ثبت نام برای برنامه های آموزشی تدارکات

انستیتوت تدارکات ملی برنامه های آموزشی مختلف را در زمینه تدارکات در مرکز و ولایات افغانستان برگزار مینماید. این برنامه های آموزشی برای مامورین ادارات دولتی در بخش تدارکات در نظر گرفته شده است. اگر شما تمایل به اشتراک درآن را داشته باشید لطفآ فورمه ذیل را خانه پری و وارد نمایید. تقاضای شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت  قبولی از طریق اداره مربوطه به شما اطلاع داده خواهد شد.

اگر شما قبلآ در پروگرام آموزشی اشتراک نموده اید انگاه ضرورت به ثبت در این مرحله ندارید. شما فقط باید نمبر ثبت قبلی خود را به اطلاع بخش آموزش برسانید.


وارد کردن مشخصات فردی  
نام
تخلص
نام پدر
جنسیت
وضعیت مدنی
تاریخ تولد
معلومات وظیفه ای  
وزارت
تاریخ آغاز کار
وظیفه فعلی در دولت
ریاست
رتبه فعلی
تجارب کاری
آخرین تجربه کاری
وظیفه
مدت الی
تجربه کاری دوم
وظیفه
مدت الی
تجربه کاری سوم
وظیفه
مدت الی
آخرین مدرک تحصیلی
نام موسسه
رشته تحصیلی
نام کشور
مهارت کامپیوتری
نام دیگر پروگرامها
مهارت لسانهای خارجی
مهارت لسان اول
وضعیت لسان
مهارت لسان دوم
وضعیت لسان دوم
مهارت لسان سوم
وضعیت لسان سوم
کورس تدارکاتی آموزش دیده
آموزش کورس تدارکاتی اول
نام برنامه آموزشی اول
مدت آموزش اول
آموزش کورس تدارکاتی دوم
نام برنامه آموزشی دوم
مدت آموزش دوم
آموزش کورس تدارکاتی سوم
نام برنامه آموزشی سوم
مدت آموزش سوم
تلفن
آدرس
ایمیل