اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

مواد برنامه های آموزشی تدارکاتی

برنامه های آموزشی ما در زمینه تدارکات دارای مواد آموزشی مختلف میباشد. بخشی از این مواد آموزشی برای استفاده عامه در دسترس قرار داده شده است. شما میتوانید که از جداول زیر این مواد آموزشی را دانلود نمایید.

مواد آموزشی برنامه ابتدایی تدارکات

نام سند توضیحات دانلود
فهرست عناوین قانون تدارکات افغانستان       
متن  قانون تدارکات افغانستان
فهرست عناوین خدمات مشورتی
متن خدمات مشورتی
فهرست عناوین اجناس
متن اجناس
فهرست عناوین پلان گذاری
متن پلان گذاری
فهرست عناوین امور ساختمانی
متن امور ساختمانی

مواد آموزشی برنامه متوسطه تدارکات

نام سند توضیحات دانلود
فهرست عناوین مشاوره      
متن مشاوره
فهرست عناوین قرار دادها - اجناس
متن  قرار دادها - اجناس
فهرست عناوین قراردادها - ساختمانی
متن قرار دادها - ساختمانی
فهرست عناوین اجناس
متن اجناس
فهرست عناوین قانون تدارکات
متن قانون تدارکات
فهرست عناوین امور ساختمانی
متن امور ساختمانی

مواد آموزشی برنامه سیستم مدیریت معلوماتی تدارکات (PMIS)

نام سند توضیحات دانلود
مواد آموزشی روز اول  
مواد آموزشی روز دوم  
مواد آموزشی روز دوم