اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
نهاد تدارکاتی
کورس آموزشی

کارمندان اشتراک کننده در برنامه های آموزشی تدارکات

تعداد مجموع اشتراک کنندگان:5247
شمارهنامنام پدرجنسیتنهاد تدارکاتیموقفکورس آموزشی
1عبدالغفورعبدالواحدمردریاست عمومی اداره امورکارمند خدماتبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
2فدا محمدفتح محمدمردریاست عمومی اداره امورکارمند خریداریبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
3فریدونمحمد خبیرمردریاست عمومی اداره امورمدیر تهیهبرنامه آموزشی PMIS
4محمد رضا رضائیاسد اللهمردریاست عمومی اداره امورکمپیوتر کاربرنامه آموزشی PMIS
5عنایت الله کاردوستمرزا ملامردستره محکمه مدیر تهیهبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
6محمد طارقغلام ربانیمردستره محکمه کارمندبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
7محمد طارقغلام ربانیمردستره محکمه کارمندبرنامه آموزشی PMIS
8محمد فرهاد " احمد زی "محمد نادرمردستره محکمه کارمندبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
9محمد محسنمحمد افضلمردستره محکمه کارمندبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
10محمد محسنمحمد افضلمردستره محکمه کارمندبرنامه آموزشی PMIS
11نازیهاحمد جانزنستره محکمه کارمندبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
12نظام الدینفضل الرحمنمردریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریکارمند اداریبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
13نظام الدینفضل الرحمنمردریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریکارمند اداریبرنامه آموزشی PMIS
14نظام الدینفضل الرحمنمردریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریکارمند اداریبرنامه آموزشی CIPS تجدیدنظر بخش اول الی پنجم
15نظام الدینفضل الرحمنمردریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریکارمند اداریبرنامه آموزشی کوتاه مدت تدارکات
16نظام الدینفضل الرحمنمردریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریکارمند اداریبرنامه ویژه تدارکات برای کارمندان لوی څارنوالی,ادره کنترول و تفتیش و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی
17وحید اللهعبدالغفارمردوزارت مالیه کارمندبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
18ولید ساجدمحمد عارفمردوزارت مالیه آموزگار تدارکاتبرنامه آموزشی عالی تدارکات
19کامله رشید طاهرعبدالرشید خانزنوزارت مالیه کارمند محاسبه جنسیبرنامه آموزشی متوسطه تدارکات
20کامله رشید طاهرعبدالرشید خانزنوزارت مالیه کارمند محاسبه جنسیبرنامه آموزشی ابتدایی تدارکات
12345678910...