اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند

شماره ادارات تاریخ صدور تصدیق نامه ملاحظات
1 وزارت امور شهرسازی 1391/3/22 تصدیق بدون قید شرط اخذ نموده است
2 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 1391/8/29 تصدیق بدون قید شرط اخذ نموده است
3 وزارت امور زنان 1392/8/7 تصدیق بدون قید شرط اخذ نموده است
4 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 1392/12/14 تصدیق بدون قید شرط اخذ نموده است
5 وزارت دولت در امور پارلمانی 1393/05/05 تصدیق بدون قید شرط اخذ نموده است
6 وزارت معارف 1394/5/5 وزارت مذکور الی بررسی ثانی تصدیق ظرفیت اخذ نموده است
7 وزارت مبارزه با مواد مخدر 1394/7/15 وزارت مذکور الی بررسی ثانی تصدیق ظرفیت اخذ نموده است
8 وزارت احیا و انکشاف دهات 1394/7/28 NRAP و NSP بدون قید شرط تصدیق گردیده
9 وزارت صحت عامه 1394/8/5 فقط بخش GCMU
10 وزارت دفاع ملی 1395/10/12 بدون قید و شرط اعطا گردیده
11 ریاست عمومی اداره امور جمهوری ا.ا 1394/11/20 ریاست مذکور الی بررسی ثانی تصدیق ظرفیت اخذ نموده است
12 ریاست محافظت رئیس جمهور 1395/04/30 ریاست مذکور الی بررسی ثانی تصدیق ظرفیت اخذ نموده است
13 وزارت مالیه 1395/10/12 فقط پروژه عصری سازی PIU گمرکات معینیت وزارت مالیه تصدیق ظرفیت اخذ نموده است
15 اداره ارگانهای محل 1395/10/01 اداره مذکور الی بررسی ثانی تصدیق ظرفیت اخذ نموده است