اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

ارتباط با ما

آدرس             :  اداره تدارکات ملی , ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریبخش : (PMIS)
دیپارتمنت مدیریت سیستم معلوماتی تدارکات
شماره ارتباطی 0791045747
ایمیل help.pmis@npa.gov.af


استادان تدارکات در بخش ارتقای ظرفیت تدارکاتی:

نام ولید ساجد
موقف استاد تدارکات
شماره موبایل 0786200627
ایمیل walid_sajid@hotmail.com