اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

ساختمانی

1 - حکم در شرایط عمومی قرارداد امور ساختمانی کیست؟
جواب: حکم عبارت از شخص میباشد که توسط قراردادی و فرمایش دهنده جهت حل مناقشات در مرحله ابتدایئ مطابق مواد شرایط عمومی قرارداد تعیین شده است.
2 - بل احجام کار چیست؟
جواب: عبارت از بل تکمیل و نرخ داده شده احجام کار توسط داوطلب میباشد که جزء از اسناد قرارداد را تشکیل میدهد.
3 - قیمت قرارداد کدام است؟
جواب: عبارت از قیمت مندرج در نامه قبولی ( پذیرش نامه ) بوده که بعداً مطابق احکام قرارداد تنظیم میگردد.
4 - تاریخ تعیین شده تکمیل کار چیست؟
جواب: عبارت از تاریخ میباشد که قراردادی باید کار پروژه را در ظرف آن زمان تکمیل نماید. تاریخ معینه تکمیل کار در شرایط خاص هر قرارداد مشخص شده است.
5 - چه کسی میتواند تاریخ تکمیل کار را تمدید ویا امر تسریع کار را صادر نماید؟
جواب: مدیر پروژه.
6 - تاریخ آغاز کار کی است؟
جواب: عبارت از زمان میباشد که در شرایط خاص قرارداد ذکر شده است. این تاریخ آخرترین تاریخ میباشد که قراردادی ناگزیر است امور ساختمانی را رسماً آغاز نماید.
7 - میعاد مسؤلیت رفع نواقص چیست؟
جواب: عبارت از مدت مندرج در شرایط خاص قرارداد میباشد که بعد از تاریخ تکمیل قرارداد آغاز میشود.
8 - چه کسی مسؤلیت حفاظت تمام فعالیت ها در ساحه کار را دارد؟
جواب: قراردادی
9 - هرگاه تصرف قسمت ساحه کار الی تاریخ مندرج در شرایط خاص قرارداد به قراردادی داده نشود مسؤلیت تأخیرات با چه کسی است؟
جواب: با فرمایش دهنده و جبران آن باید از طرف وی پذیرفته شود.
10 - کنترول کیفیت کار اجرا شده به عهده چه کسی است؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
11 - انتخاب مدیر پروژه و معرفی آن به قراردادی جزء وظایف چه کسی است؟
جواب: فرمایش دهنده
12 - تحویل ساحه کار به قراردادی جز وظایف چی کسی است؟
جواب: فرمایش دهنده
13 - آیا تائید پشنهادات قراردادی برای سرعت دادن به کار جزء وظایف فرمایش دهنده است؟
جواب: بلی
14 - چه کسی ساحه کار و امورساختمانی را بعد از صدور تصدیق نامه تکمیل کار توسط مدیر پروژه باید تصاحب نماید؟
جواب: فرمایش دهنده
15 - آیا پاسخ به سوالات در رابطه با شرایط و داده های قرارداد به عهده فرمایش دهنده است؟
جواب: خیر به عهده مدیر پروژه است و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
16 - مسؤول تائید افراد کلیدی قراردادی که در پروژه مشغول به کار میباشد به عهده چه کسی است؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
17 - آیا تصمیم گیری مدیر پروژه در موارد مسائل قرارداد در نقش نماینده کارفرما میباشد ویا در نقش قراردادی؟
جواب: در نقش نماینده فرمایش دهنده
18 - تائید برنامه کاری قراردادی به عهده چه کسی است؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
19 - چه کسی کنترول کار قراردادی و تشخیص نواقص را به عهده دارد؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
20 - هرداوطلبی چند آفر میتواند ارائه کند ؟
جواب: هر داوطلب باید برای یک قرار داد تنها یک آفر به طور انفرادی و به طور مشترک ارائه نماید . داوطلبی که برای یک قرار داد چندین آفر ارائه نماید (به استثنای اینکه منحیث داوطلب فرعی اشتراک نموده یا درحالاتیکه به آفربدیل اجازه داده شده باشد) سبب رد تمام آفرهای داوطلب میگردد .
21 - مصارف تهیه و ارائه آفر به عهده کیست؟
جواب: داوطلب تمام مصارف ناشی از تهیه و ارائه آفر را خواهد پرداخت و فرمایش دهنده به هیچ صورت مسولیت این مصارف را به عهده نخواهد گرفت.
22 - آیا قیم آفر شامل هر گونه مالیات مربوطه می باشد ؟
جواب: تمام هزینه های گمرکی ، مالیات برعایدات ، مالیات شغل و سایر تکس های اضافی قابل پرداخت توسط قرار دادی طبق قرارداد یا به کدام سبب دیگر ، سر از تاریخ بیست هشت روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفرها باید نرخ ها ، قیمت ها و قیمت مجموعی ارائه شده توسط داوطلب شامل گردد.
23 - فرمایش دهنده در برابر اقلام کاری که یک داوطلب در آفر خود برای آن ها نرخ و قیمت نداده چه چیزی کرده میتواند؟
میتواند؟ جواب: داوطلب باید نرخها و قیم را برای تمام اقلام که در بل احجام کار تشریح گردیده است توام با قیمت مجموعی داوطلبی ارائه نماید. اقلام کاری که داوطلب برای آن نرخ و یا قیمت نداده فرمایش دهنده در برابر آن کار ها پول نخواهد پرداخت .
24 - نرخ تبادله اسعار که توسط داوطلب قرار است برای قیم آفرها استفاده شود باید به چی تاریخی انجام گرفته می تواند .
جواب: 28 روز قبل از آخرین ضرب العجل برای تسلیمی آفرها و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
25 - چه وقت تضمین یا اظهار نامه تضمین آفر، اجرا و یا ضبط شده می تواند؟
  • تغیر یاانصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن.
  • انکار داوطلب از پذیرش اشتباهات حسابی در ورق آفر
  • اجتناب از عقد قرارداد تدارکات مطابق شرطنامه از طرف داوطلب برنده
  • فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق شرطنامه از طرف داوطلب
  • ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب در رابطه به اهلیت آن
صفحه 1 2 3 4