اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اجناس

1 - منظور از اجناس چیست؟
جواب: انواع مختلف اموال بشمول تجهیزات، تولیدات، مواد خام، اعم از اشکال جامد، مایع یا گاز، یا خدمات ضمنی است که برای تهیه اجناس ضروری باشد، مشروط براینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت اصلی اجناس بیشتر نباشد.
2 - خدمات مربوط به اجناس یعنی چه؟
جواب: عبارت از خدمات ضمنی است که برای تهیه اجناس، مانند بیمه، نصب، آموزش، و نگهداری ابتدائی و سایر مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباش د
3 - آیا تعدیل یا تغییرات در قرارداد قابل اعتبار می باشد؟
جواب: بلی مشروط به اینکه به صورت تحریری، تاریخ وار، صریحاً با مراجعه به قرارداد و توسط نماینده با صلاحیت هر یک از جانبین امضاء شده باشد.
4 - اسعار یا واحدپولی که پرداخت ها به قراردادی به آن صورت میگرد کدام اسعار میباشد؟
جواب: تحت شرایط قرارداد اسعاری خواهند بود که قیمت آفر توسط آن بیان شده باشد.
5 - ترجیح تدارکات از منابع داخلی چیست ؟
جواب:
  1. اداره مکلف است، اجناس، خدمات، و امور ساختمانی را طبق شرطنامه از تولیدات داخلی تهیه و تدارکات نماید، مشروط به اینکه قیمت تدارکات از منابع داخلی نسبت به تدارکات وارداتی از حدود فیصدی مندرج در طرزالعمل، تجاوز ننماید.
  2. در مقایسه آفرهای داوطلبانی که در افغانستان نماینده مقیم ندارند و تابع پرداخت مالیات بر عایدات نمیباشند، در مقایسه با آفر های داوطلبانی که نماینده مقیم در افغانستان دارند و تابع پرداخت مالیات برعایدات میباشند، قیمت آفرهای کتگوری اول طبق فیصدی که در طرزالعمل به منظور ارزیابی تعیین گردیده، تزیید می یابد.
  3. تفصیل امتیاز ترجیحی در طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد.
6 - تضمین اجرا که توسط فرمایش دهنده از قراردادی اخذ میشود چه وقت باید به قراردادی مسترد گردد؟
جواب: تا 28 روز بعداز تاریخ تکمیل اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت قرارداد، و یا فسخ قرارداد که به علت تخطی از طرف قراردادی نبوده و یا مطابق قرارداد اجرات شود.
7 - پرداخت ها حداکثر تا چه مدت بعداز تسلیمی صورت حساب یا درخواست برای پرداخت توسط اکمال کننده و قبولی آن از جانب فرمایش دهنده باید صورت گیرد.
جواب:در مدت 60 روز و یا و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.
8 - مسؤلیت ترتیب حمل و نقل اجناس در مطابقت با چه شرایطی است؟.
جواب: شرایط تجارت بین المللی (Incoterms) مگر اینکه در شرایط خاص هر قرارداد طور دیگری مشخص شده باشد.
9 - کدام قوانین بالای هر قرارداد نافذ میباشد؟.
جواب: قوانین جمهوری اسلامی افغانستان مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد مشخص شده باشد.
10 - چه کسی آزمایشات و یا معاینه اجناس و خدمات مربوطه را باید انجام دهد؟
جواب: اکمال کننده به مصرف خود و بدون پذیرش مصرف توسط فرمایش دهنده تمام همچو آزمایشات ویا تفتیش های اجناس و خدمات مربوطه را طوریکه در شرایط خاص هر قرارداد مشخص شده است انجام خواهد داد.
11 - مبلغ ترجیح داخلی صرف به منظور ارزیابی چقدر است؟
جواب: مطابق شرطنامه.
12 - آفر جوابگو کدام است ؟
جواب: آفری است که با تمام هدایات، ضروریات، شرایط و مقررات شرطنامه بدون انحراف، فروگذاری یا حذف عمده مطابقت داشته باشد.
13 - تشبثات دولتی درچه صورتی واجد شرایط برای شرکت در داوطلبی میباشند؟
جواب: تمام تشبثات دولتی واجد شرایط میتوانند ، در صورتیکه هیچ نوع تضاد منافع وجود نداشته باشد، درداوطلبی اشتراک نمایند.
14 - آیا عدم حضور داوطلب و یا نماینده وی در جلسه قبل از داوطلبی او را فاقد اهلیت خواهد ساخت؟
جواب: نخیر
15 - در مقابل داوطلبیکه آفر داری نازلترین قیمت را ارائه نموده ، اصلاح اشتباهات خود را قبول نکند ، چه باید کرد ؟
جواب: آفر آن داوطلب رد میگردد.
صفحه 1 2 3 4