اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

خدمات مشورتی

1 - خدمات مشورتی کدام نوع خدمات است؟
جواب: فعالیت های است که ماهیت تخصصی، ذهنی و مشورتی داشته باشد. امور مربوط به تهیه اموال و اجناس و اجرای امور ساختمانی از این امر مستثنی بوده، مگر اینکه امور مربوط جنبه معلوماتی داشته باشد. خدمات مشورتی شامل طرح (دیزاین)، نظارت، آموزش، بررسی (تفتیش)، ایجاد پروگرامهای کمپیوتر سافت ویر، نظریات و پیشنهادات متخصصین و خدمات مشابه تخنیکی و مسلکی می باشد.
2 - مشاور فرعی چه کسی است؟
جواب: شخص یا اداره است که مشاور، انجام بخش از خدمات مربوط قرارداد را به وی واگذار مینماید.
3 - کدام شرکت ها و نهاد ها مشاور نامیده میشوند؟
سوال 3: کدام شرکت ها و نهاد ها مشاور نامیده میشوند؟ جواب: شرکت های مشورتی، شرکت های مهندسی، مدیران ساختمانی، شرکتهای مدیریت، عاملین تدارکات (قرارداد)، بازرسان، محاسبین، مؤسسات سازمان ملل متحد و سازمان های چند ملیتی دیگر، بانک های سرمایه گذاری و تجارتی، دانشگاها، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان های دولتی، سازمان های غیر دولتی و افراد.
4 - کدام فعالیت ها شامل خدمات مشورتی نمیباشند؟
جواب: انواع خدمات که جنبه های فزیکی یا مادی آن بیشتر است فعالیت ها به دو دسته تقسیم شده میتواند.
  1. خدماتیکه ماهیت ذهنی ، تخصصی و مشورتی نداشته باشد
  2. فعالیت های مربوط به اجناس و امورساختمانی که قابل اندازه گیری میباشد
5 - چه خدماتی جنبه های فزیکی ویا مادی آن بیشتر است و شامل خدمات مشورتی نیست؟
جواب: فعالیت های ساختمانی ، ترمیماتی ، مراقبتی ، تولید و ساخت اجناس، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات یا کارخانه ها، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، عکس برداری هوائی، تصویر سازی ماهواره ای و خدماتی که بر پایه تولید محصول فزیکی قابل سنجش و شمارش باشد..
6 - چه موقع نباید یک مشاور را استخدام نمود؟
جواب:
  1. . زمانی که تضاد بین فعالیتهای مشورتی و تدارکات اجناس، کارهای ساختمانی یا خدمات ( به غیراز خدمات مشورتی ) موجود باشد
  2. موقعیکه تضاد بین وظایف مشورتی وجود داشته باشد
  3. اگررابطۀ مشاور با کارکنان اداره نهاد تدارکاتی باشد.
7 - مشارکت بین مشاورین چرا و چگونه انجام میگیرد؟.
سوال 7: مشارکت بین مشاورین چرا و چگونه انجام میگیرد؟. جواب: مشاورین می توانند به منظور تکمیل زمینه های تخصص خود و تقویت زمینه پشنهاد خود از نظر تخنیکی و در اختیار داشتن تعداد کارشناس متخصص بیشتر و ارائه را ه حل ها و روش های بهتر انجام کار و در برخی موارد برای ارائه پشنهاد قیمت پائین تر به صورت مشارکت یا قرارداد مشورتی فرعی باهم مشارکت نمایند.
8 - منظور از پرسنل مشاور چیست؟
سوال 8: منظور از پرسنل مشاور چیست؟ جواب: پرسنل مشاور افرادی هستند که توسط مشاور ویا توسط هر مشاور فرعی به منظور انجام خدمات ویا هر بخش از آن به کار گماشته میشوند.
9 - کدام اقدامات مشاور نیاز به تائید قبلی فرمایش دهنده دارد؟
جواب:
  1. شروع و اقدام به قرارداد فرعی جهت اتمام هر قسمت از خدمات
  2. هرگونه تغییر یا افزایش پرسنل مشاور
  3. هرگونه اقدام دیگر که در شرایط خصوصی قرارداد مشخص شده باشد.
10 - تعهدات مشاور در رابطه با تهیه گزارش چیست؟
جواب:
  1. مشاور گزارشات و مدارک مورد نیاز را به شکل، تعداد و در زمان های که در قرارداد مشخص شده است به کارفرما ارائه خواهد نمود
  2. . گزارشات نهائی بصورت کاپی الکترونیکی درسی دی روم، علاوه بر کاپی های مشخص شده در قرارداد باید به فرمایش دهنده تحویل داده شود
11 - آیا مشاور مجاز به تغییرات ترکیب پرسنل می باشد؟
جواب: نه خیر – مگر اینکه فرمایش دهنده به صورت دیگری موافقه نماید، در صورتیکه بنابر هر دلیل معقول خارج از کنترول مشاور از قبیل تقاعد، فوت ویا از کار افتادگی پزشکی لازم به تغییر هر یک از پرسونل باشد، مشاور بلافاصله اقدام به جاگزینی شخص معادل یا دارای شرایط بهتر خواهد بود.
صفحه 1 2 3 4