اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قانون

1 - قانون تدارکات به چه منظور وضع گردیده است؟
جواب: این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به تهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت ادارات، موسسات و شرکتهای دولتی و مختلط وضع گردیده است.
2 - قانون تدارکات در کدام سال وضع گردیده است؟
جواب: قانون تدارکات در سال 1384 وضع و با ایجاد تغیرات در آن توسط فرمان شماره 59 مورخ 31/4/1387 توشیح و درجریدۀ رسمی نشر و باردیگرتوسط فرمان شماره 149 مورخ 29/10/1387 رئیس جمهور اسلامی افغانستان درمورد تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تدارکات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (957) سال 1387 توشیح گردیده است.
3 - قانون تدارکات دارای چند فصل و چند ماده میباشد؟
جواب: قانون تدارکات دارای 10 فصل و 96 ماده میباشد
4 - هدف از قانون تدارکات افغانستان چی است؟
جواب: اهداف قانون تدارکات افغانستان قرار ذیل است تامین شفافیت در مراحل تدارکات، عدم تبعیض کنترول موثر امور مالی و مصارف عامه اقتصادی بودن قراهم نمودن زمینه برای اشتراک تمام داوطلبان واجد شرایط
5 - آمر اعطاء کیست؟
جواب: امر اعطاء شخصی است که صلاحیت منظوری یا تعدیل قرارداد تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی را طبق احکام قانون تدارکات و اداره امور مالی و مصارف عامه دارا میباشد
6 - هیئت تدارکات متشکل از کدام اشخاص است؟
جواب: هیئت تدارکات متشکل از رؤسا و سایر مسؤولین اداره است که با نظر داشت احکام قانون تدارکات جهت تنظیم و پیشبرد امور تدارکات از طرف اداره توظیف میگردد
7 - افر چیست؟
جواب: پیشنهاد یا نرخ دهی است که توسط داوطلب در مقابل دعوت یا درخواست مبنی بر تهیه اجناس ، تدارکات خدمات و امور ساختمانی ارائه میگردد
8 - کدام نوع تضمینات از داوطلبان اخذ می گردد؟
جواب: 1 تضمین آفر، 2 تضمین پیش پرداخت، 3 تضمین اجرای قرارداد
9 - چراتضمین آفر اخذ میګردد؟
جواب: تضمین آفر جهت حصول اطمینان از ادای مکلفیت داوطلب مبنی برعقد قرار داد از هنگام تسلیمی آفر الی عقد قرارداد گرفته میشود
10 - شرطنامه چیست؟
جواب: سندی است که از طرف اداره تدارکات صادر و در آن کمیت، کیفیت و مشخصات اجناس، خدمات ( غیر مشورتی قابل تهیه و تدارک) و امور ساختمانی و شرایط و طرز ارائه آفر در ان توضیح میگردد.
11 - کدام اشخاص را داوطلب گفته میتوانیم؟
جواب: شخص حقیقی یا حکمی واجد شرایط است که به منظور ارائه آفر در مراحل تدارکاتی اشتراک مینماید.
12 - داوطلبی باز چیست؟
جواب: روشی است که به اساس آن هر داوطلب با رعایت مشخصات مندرج در شرطنامه، آفر خویش را در مورد تدارکات مورد نظر به اداره مربوط تسلیم مینماید
13 - داوطلبی مقید چیست؟
جواب: روشی است که در آن داوطلبان محدود که از سه نفر کم نباشد به داوطلبی دعوت میشود
14 - تدارکات ازمنبع واحد چیست؟
جواب: روشی است که به اساس آن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی بدون داوطلبی مستقیماً صورت میگیرد
15 - مراحل تدارکات عبارت از چیست؟
جواب: فعالیت های تدارکاتی است به شمول اجراات مربوط به ارزیابی قبلی اهلیت که بعداز اتخاذ تصمیم طوریکه در قانون تدارکات ذکر گردیده اغاز و با اکمال آن طبق قرار داد خاتمه میابد.
16 - مدت آفردهی داوطلبی باز چند روز است؟
جواب: مدت آفردهی داوطلبی باز داخلی و خارجی درقانون تدارکات قرار ذیل تعیین گردیده است
 • از 21 الی 90 روز برای داوطلبی باز در صورتیکه داوطلبی داخلی باشد
 • روز های متذکره حداقل و حداکثرمعیاد داوطلبی باز را در بر میگیرد ولی برای هریک از روش تدارات در قانون تدارکات و احکام طرزالعمل تصریح گردیده است .
17 - تدارکات منابع بین المللی در کدام حالات قابل تطبیق است؟
جواب: تدارکات منابع بین المللی در حالات ذیل قابل تطبیق است
 • در صورتیکه غرض تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی به اساس قیم رقابتی در افغانستان کمتر از سه نفر باشد
 • در صورتیکه در مراحل داوطلبی در داخل کشور داوطلب قابل قبول تشخیص نگردد.
18 - اعلان داوطلبی شامل کدام مطالب میباشد؟
جواب: شامل مطالب ذیل میباشد
 • موضوع تدارکات
 • شیوه دریافت شرطنامه
 • ضرب الاجل تسلیمی آفر، زمان و تاریخ تدویر گشایش آفرها
 • آدرس اداره تدارکات
 • اخذ تامینات
 • سایر معلومات مطابق احکام قانون تدارکات
19 - کمیسیون خاص تدارکات متشکل از کدام اشخاص میباشد؟
جواب: کمیسیون خاص تدارکات متشکل از سه شخص میباشد که عبارت از
 • وزیر مالیه
 • وزیر عدلیه
 • وزیر اقتصاد
رئیس این کمیسیون خاص تدارکات وزیر مالیه میباشد.
20 - هدف از گدام داری چیست؟
جواب: دولت میتواند یک یا چند گدام را بمنظور تضمین اهداف ذیل ایجاد نماید:
 • ذخیره اموال مورد نیاز تمام ادارات
 • ذخیره اموال تهیه شده قابل حفظ مازاد نیازمندی موجود ادارات
 • ذخیره مواد لازم برای حالات اضطراری و عاجل طبق طرزالعمل
 • تنظیم اندازه ذخیره با نظر داشت ضرورت قبلی و پیش بینی ضرورت به آن در آینده
21 - آیا آفرها در آفر گشائی رد میشود؟
جواب: هیچ نوع آفر در آفر گشائی به استثنای آفرهای که بعد از ختم میعاد آفردهی تسلیم گردیده رد نمیشود.
22 - آیا شخص که آفر ارائه کرده در آفر گشائی موجود نمی باشد آفرش باز میگردد؟
جواب: بلی شخصیکه آفر ارائه کرده و در آفرگشائی هم موجود نباشد آفرش باز میگردد
23 - چی وقت داوطلب حق تجدید نظر را مطالبه کرده میتواند؟
جواب: داوطلبی که بالاثر تخلف از احکام قانون تدارکات خساره مند گردیده باشد حق دارد کتباً تجدید نظر را از مسول اداره تدارکاتی مطالبه نماید مگر اینکه قرارداد اعطا شده باشد. درخواست برای بررسی اداری زمانی ارائه میگردد که:
 • قرارداد قبلاً اعطا شده باشد
 • مسول اداره تدارکاتی نتوانسته است که تصمیم خویش را در زمینه الی مدت 7 روز کاری بعداز دریافت درخواست برای ارزیابی صادر نماید، و یا
 • داوطلب خواهان درخواست تجدید نظر در برابر تصمیم مسول اداره تدارگاتی باشد
24 - هیئت معاینه متشکل از کدام اشخاص میباشد؟
جواب: متشکل از کارکنانی است که به جهت اطمینان از چگنونگی کمی و کیفی تدارکات طبق احکام قانون تدارکات از طرف اداره توظیف میگردد
25 - هیئت ارزیابی آفرها متشکل از کدام اشخاص میباشد؟
جواب: متشکل از کارکنانی است که به منظور ارزیابی و مقایسه و تهیه راپور آن از طرف اداره توظیف میگردد
26 - ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب چی مفهوم دارد؟
جواب: ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب در تدارکات پیچیده یا در قراردادهای دسته جمعی به منظور تشخیص اهلیت داوطلبان واجد شرایط قبل از تسلیم آفرها صورت میگیرد
27 - کدام آفر در آفر گشایی باز نمی شود؟
جواب: آفر هایی که بعد از ختم میعاد آفردهی تسلیم گردد
چی وقت تجزیه قرارداد به بخش ها صورت می گیرد؟
جواب: هر گاه تجزیه قرارداد تدارکات به حصص یا اجزای جداگانه، از نظر مالی و تخنیکی مفاد بیشتری را برای اداره تدارکاتی عاید نماید دراینصورت تدارکات به حصص تقسیم و هر یک از حصص طور جداگانه به داوطلبان مختلف داده شده میتواند. مشروط بر اینکه این اقدام به منظور اجتناب از تطبیق روش های رقابتی تدارکات مندرج در ماده شنازدهم قانون تدارکات نباشد.
29 - قانون تدارکات درکدام ساحات تطبیق میګردد؟
جواب: ادارات، شاروالی ها و سایرواحدهای غیر بودجوی که از بودجۀ دولت تمویل میشود، مکلف اند، امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی خود را مطابق احکام این قانون تنظیم نمایند.
30 - کدام موارد مشمول ساحه تطبیق قانون تدارکات نمیباشد؟
سوال 30: کدام موارد مشمول ساحه تطبیق قانون تدارکات نمیباشد؟ جواب:
 • تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی ایکه به منظور حفظ منافع و مصالح علیای کشور ایجاب محرمیت را نماید
 • مقررات تدارکاتی مؤسسات بین المللی ایکه مغایر احکام این قانون باشد، در اینصورت حکومت می تواند با نظر داشت تعهدات قبلی به تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی تمویل شده در قرارداد، طبق مقررات آن مؤسسات موافقه نماید.
 • تدارکات ادارات دولتی افغانستان مقیم خارج کشور با رعایت حکم مندرج ماده نودیکم قانون تدارکات مطابق قواعد و مقررات کشور میزبان صورت میگیرد، مگر اینکه در موافقتنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
صفحه 1 2 3 4