اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

کمک و رهنمایی

در این قسمت شما می توانید در صورتی که بخواهید کدام رهنمایی در مورد موضوع خاص بدست آورید فورمه  زیر را  خانه پری و ارسال نمایید. تا کمیته مورد نظر آن را بررسی نمایید.

نام
تخلص
موقف
اداره
نمبر تلفن
ایمیل
موضوع
توضیحات
  Catcha