اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست اطلاعیه های عام تصمیم اعطای قرارداد ها


*هر داوطلب حق خواهد داشت تا در خلال میعاد مندرج این اطلاعیه، اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون تدارکات به اداره ارائه نماید.

*اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به معنی عقد قرارداد نیست و الی ختم میعاد آن، قرارداد عقد نخواهد شد.

*میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی یک هفته می باشد. ادارۀ تدارکاتی مطابق فقره (3) ماده چهل و سوم قانون تدارکات نمی تواند الی سپری شدن یک هفته بعد از نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، پیشنهاد تصمیم اعطای قرارداد را به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید.

شمارهتاریختاریخ ضرب العجلمشخصات تدارکاتمعلومات در مورد داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قراردادقیمت مجموعی قراردادپیشنهادشده به افغانیدریافت (دانلود) اطلاعیهملاحظات
نام اداره فرمایش دهندهنام وکود پروژهنوعیت تدارکاتنامنمبر جوازملاحظات
11399/10/2805/11/1399ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریتدارک 23 قلم ترکاری باب  شرکت تجارتی ولوژستیکی مولانصیرلمتید22022ناحیه دهم شهر کابل 8819000 دانلود PPS/1400/NCB/G-007
21399/10/2805/11/1399ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریتدارک 44 قلم مواد اعاشوی  شرکت خدمات لوژستیکی فود ایکسپرسD- 34767ناحیه سوم شهر کابل 21616256 دانلود PPS/1400/NCB/G-010
31399/10/2805/11/1399ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوریتدارک کیک ، کلچه، روت، کریم رول و بسکویت  شرکت تجارتی منصور لمتید21947ناحیه 4 شهر کابل 4334148 دانلود PPS/1400/NCB/G-003
41399/10/2805/11/1399وزارت زراعت، آبیاری و مالداریخریداری نهال های نارنج شیرین, لیمو , وسایل زراعتی و کود کیمیاوی واقع ولایت های خوست , ننگرهار, لغمان و کنر شرکت طلوع آسیا پامیرلمیتد 0101-19642ناحیه 3 کاراته نو مرکز کابل ، افغانستان 2096930 دانلود MAIL/HVCDSP/FA-014
51399/10/3007/11/1399وزارت شهر سازی و اراضیپروژه لات تکمیلی پروژه ترمیم و بازسازی حرم سرای کندهار شرکت ساختمانی و سرکسازی وست یونینD-05-60سرک 6 پارک، تیل فروشی، مرکز تخار – تالقان، تخار3843700 دانلود MUDL/1399/W-314
123