اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

اعلامیه مطبوعاتی

معلومات پیرامون منظوری و عقد قرارداد فاز سوم بند کمال خان با شرکت های مشترک ساختمانی آسیا بنا، سارول و پِمتِک.


 
  04/02/1396
 

۴ ثور، ۱۳۹۶، کابل: همکاران عزیز رسانه یی! همانگونه که شما نیز در جریان هستید در چند روز گذشته مسئله ی منظوری و عقد قرارداد بند کمال خان با یک شرکت تُرکی بنام (PEMTIK) که در مورد آن ادعای ورشکسته گی وجود دارد، خبرساز شده است. اداره تدارکات ملی با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و پاسخ گویی به موقع و همه جانبه به شهروندان، مسئولیت خود میپندارد تا شما را در روشنایی این موضوع قرار دهد.

در پیوند به مسئله ی منظوری و عقد قرارداد اعمار فاز سوم بند کمال خان با یک شرکت تُرکی بنام پِمتِک (PEMTIK) که در مورد آن ادعای ورشکسته گی وجود دارد، باید اذعان گردد که:

اداره تدارکات ملی نظر به شکایت و اعتراض یکی از شرکتهای داخلی که معترض بود شرکت ترکی پِمتِک (PEMTIK) در حالت ورشکستگی قرار دارد، و خواهان بررسی این موضوع از طرف این اداره گردیده بود، موضوع را به کمیته بررسی اداری اداره تدارکات ملی ارجاع کرد.

کمیته بررسی اداری اداره تدارکات ملی  با در نظر داشت شکایت دریافت شده، موضوع را به بررسی گرفته و از وزارت محترم انرژی و آب خواستار وضاحت گردیدند. وزارت محترم انرژی و آب توأم با مکتوب وزارت محترم امور خارجه از فعال بودن این شرکت یعنی پِمتِک (PEMTIK) که از سفارت محترم جمهوری ترکیه مقیم کابل نیز اطمینان حاصل گردیده بود، به این اداره خبر دادند.

سپس وزارت انرژی و آب بر بنیاد اسناد ارائه شده از سوی وزارت محترم امور خارجه و سفارت محترم ترکیه، بعد از تکمیل روند ارزیابی، طی یک پیشنهاد خواهان اعطا قرارداد پروژه متذکره به شرکت های مشترک ساختمانی آسیا بنا، سارول (SAROL) و پِمتِک (PEMTIK) از کمسیون تدارکات ملی گردیده و کمیسیون پیشنهاد متذکره را منظور نمود.

همچنان باید اضافه گردد که کار اعمار فاز سوم پروژه بند کمال خان بطور مشترک از جانب گروپی از شرکت های آسیا بنا، سارول (SAROL) و پِمتِک (PEMTIK) به پیش برده میشود، و شرکت پِمتِک (PEMTIK) در این پروژه عضو فرعی بوده و فیصدی بیشتر کار از جانب شرکت داخلی آسیا بنا و شرکت تُرکی بنام سارول (SAROL) به پیش برده میشود.

در پایان باید خاطر نشان ساخت که بعد از گزارشات اخیر رسانه ها، موضوع یاد شده به جلسه ۹۴ کمیسیون محترم تدارکات ملی پیشکش گردید و با در نظر داشت اهمیت حیاتی زمان شروع کار این پروژه فیصله شد تا یک هیئت خاص و بلند رتبه از وزارت محترم عدلیه و اداره تدارکات ملی تحت نظر جلالتمآب معاون صاحب دوم ریاست جمهوری ا.ا. توظیف گردید تا موضوع را بررسی و راه حل مشخص خویش در این زمینه به کمیسیون ارایه بدارند.