اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی ۲۴ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱.۸ میلیارد افغانی منظور کرد

 
  08/03/1396
 

کابل:  صد و یکمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی دیروز یک شنبه 7 جوزا 1396، به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آرگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه روی 27 موضوع تدارکاتی بحث صورت گرفت که در تنیجه 24 قرارداد به ارزش بیشتر از 1 میلیارد و 898 میلیون افغانی منظور گردید. 
برخی از پروژه های منظور شده قرار ذیل اند:
- پروژه قیرریزی سرک ولسوالی اندخوی الی قرغان در ولایت فاریاب
- قرارداد عرضه خدمات صحی به ویژه خدمات طفل و مادر در مناطق دور دست و نا امن ولایت های قندهار و ارزگان (بخش اول) هلمند و فراه (بخش دوم) و نورستان (بخش سوم)، از طریق عرضه کننده گان محلی خصوصی
- تدارک موسسات خدمات مشورتی برای تطبیق پروژه میثاق شهروندی در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان برای مدت 36 ماه (سه سال)
- پروژه تامین امنیت 4 میدان هوایی بین المللی (کابل، بلخ، کندهار و هرات)
- پروژه خدمات مشورتی برنامه صدور گواهی نامه مسلکی برای مفتشین داخلی وزارت مالیه
- قرارداد ایجاد مرکز فنآوری اطلاعاتی (آی سی تی سنتر) و سیستم سولر پوهنتون غزنی
- قرارداد تدارک 100 عدد سی ای بورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
- قرارداد تدارک 9 قلم اجناس ایجاد باغچه های خانگی با نصب سیستم قطره ای آن در 17 ولایت ضرورت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
- قرارداد پروژه اعمار ذخیره آب 500 متر مکعب همراه با تجهیزات مربوط ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
- پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم ثبت اعتبارات عامه (تعدیل قرارداد با افزایش قیمت)
- قرارداد تدارک 95 عراده پیکپ مدل 2017 مورد ضرورت ولسوالان و روسای ولایتی اداره مستقل ارگان های محلی
- قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات برقی و مواد ساختمانی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان مربوط شرکت برشنا
- اعطای قراداد تدارک سه پایه پرنتر چاپ کارت با ملحقات آن مربوط وزارت مالیه
- قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی (گوشت) مورد ضرورت وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل
- قرارداد پروژه نشر اعلانات رادیویی برنامه آگاهی عامه در سطح ملی و محلی مربوط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
-
- قرارداد تدارک یک قلم گاز مایع ضرورت ادارات مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی پروژه خدمات مشورتی استخدام مشاور تخنیکی برای معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، پروژه دیزاین، اعمار، نصب و منتاژ برق آبی کوچک سوختوک ولایت دایکندی (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت)، و پروژه ساخت سرک از شهر کامه نوآباد الی سنگرسرای ولایت ننگرهار را جهت بررسی های بیشتر و رفع نوافص تخنیکی دوباره اعاده نمود.
قابل ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژۀ اخیر الذکر (ساخت سرک از شهر کامه نوآباد الی سنگرسرای ولایت ننگرهار) فیصله کرد که موضوع ارائه اطلاعات نادرست توسط شرکت پیشنهادی برای ساخت این جاده از سوی وزارت فواید عامه به گونه دقیق و همه جانبه بررسی گردیده و در صورت تخلف شرکت متذکره طبق احکام قانون تدارکات جهت محرومیت به اداره تدارکات ملی معرفی گردد. 
کمیسیون تدارکات ملی در مورد شرکت تفتیش کننده یی که مسئولیت تفتیش مالی شرکت فوق الذکر را داشته است، فیصله نمود تا این شرکت نیز به دلیل، جعل و کتمان حقایق تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته و جواز فعالیت آن مطابق به قوانین نافده کشور ملغا قرار گیرد.
در این جلسه، برعلاوه اعضای کمیسیون تدارکات ملی، مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، اعضای کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه و مشرانو جرگۀ شورای ملی، ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و همچنان سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.