اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اعتراضات داوطلبان و درخواست های تجدید نظر

طبق ماده هفتاد و یکم قانون تدارکات: داوطلبی که بالاثر تخلف از احکام این قانون، از اشتراک در داوطلبی محروم گردیده باشد، حق دارد کتبا تجدید نظر را مطالبه نماید. تصمیم، اقدام یا تقصیری که منجر به تخلف از احکام این قانون گردیده، در درخواست صریحا ذکر میگردد. ماده هفتاد و دوم قانون تدارکات میکانیزم بررسی مسلکی و مستقل اداری درخواست های ارائه شده در مورد نقض احکام قانون را تصریح مینماید. اداره تدارکات ملی به منظور راه اندازی بررسی های اداری درخواست ها ، هیئت اداری بررسی متشکل از متخصصین را ایجاد نموده است. داوطلب میتواند قبل از عقد قرارداد تدارکات، درخواست تجدید نظر در مورد پروسه تدارکات مربوطه را به اداره تدارکاتی ارائه نماید. داوطلب میتواند بعد از اتخاذ تصمیم توسط ادارۀ تدارکاتی و یا در صورت عدم مؤفقیت اداره مذکور به ارائه جواب در ظرف مدت معینه، موضوع را با کمیته اداری بررسی که توسط اداره تدارکات ملی ایجاد شده است در میان بگذارد. داوطلب میتواند بعد از عقد قرارداد، درخواست برای تجدید نظر در مورد پروسۀ مربوطۀ تدارکات را به کمیته اداری بررسی ارائه نماید. طبق ماده نود وپنجم (95) قانون تدارکات به منظور بوجود آوردن مقررات و طرزالعمل مفصل جهت اجرا و تطبیق اهداف احکام ماده 71 و 72 فصل هفتم قانون، اداره تدارکات ملی، رهنمود درخواست و تجدید نظر تدارکاتی را تهیه و ترتیب نموده است. در این رهنمود، طرزالعمل ها جهت حمایه از عملکرد های هیئت اداری بررسی و بورد تجدید نظر که در مطابقت با احکام فصل هفتم قانون تدارکات تصریح شده تهیه گردیده است. این تعلیماتنامه بعد ازمنظوری قابل نافذ میباشد. شما میتوانید اسناد مربوط به درخواست تجدید نظر را از جدول زیر کاپی (دانلود) نمایید.

عنوان توضیحات دانلود
طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات داوطلبان ودرخواست تجدیدنظر انفاذ و صدور طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات داوطلبان و درخواست تجدید نظر