اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

گزارش سال مالی 1395 اداره تدارکات ملی:

این گزارش در برگیرنده شرح فعالیت ها و دستاورد هاي کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در زمینه پیشبرد و اصلاح نظام تدارکات عامه افغانستان در طی سال 1395 می باشد. بصورت کل محتویات گزارش شامل اجراآت و دستاورد هاي کمیسیون تدارکات ملی در زمینه بررسی و تصمیم گیري بالاي قرارداد هاي بالاتر از صلاحیت پولی آمرین اعطاي نهاد هاي تدارکاتی و همچنان اجراآت و دستاورد هاي اداره تدارکات ملی در زمینه انجام امور محوله سکرتریت کمیسیون تدارکات ملی، فراهم آوري رهنمایی هاي پالیسی تدارکات و اصلاح چارچوب قانونی تدارکات اعم از تعدیل قانون و طرزالعمل تدارکات، محرومیت قراردادي هاي متخلف، بررسی اداري شکایات و اعتراضات، ارائه تسهیلات تدارکاتی، نظارت از پیشرفت قرارداد ها، مبارزه علیه فساد، ارتباطات استراتیژیک و اگاهی عامه می باشد. .

شما میتوانید گزارش مکمل را به لسان دری به شکل PDF از اینجا دانلود نمایید.
 

گزارش مالی سال 1395 دانلود