اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

فورمه معیاری اصدار خط اعتباری (Line of Credit)

شما میتوانید فورمه معیاری اصدار خط اعتباری که توسط ادارهء تدارکات ملی به همکاری اداره محترم د افغانستان بانک ترتیب گردیده است را دانلود نمائید.

شماره  اسناد توضیح دانلود
فورمه معیاری اصدار خط اعتباری (Line of Credit) بانک ها مکلف اند خطوط اعتباری برای داوطلبان تدارکات را در فورمه فوق الذکر بدون تغییر در متن آن در ورق رسمی بانک صادر نموده و صرف خطوط اعتباری صادر شده در فورمه فوق قابل قبول می باشد.