اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

سایر اسناد معیاری داوطلبی

در این بخش شما میتوانید سایر اسناد معیاری داوطلبی را که توسط اداره تدارکات ملی تهیه و ترتیب میشود دانلود کنید. در حال حاضر این اسناد در مرحله ارزیابی نهایی میباشد و پس از تکمیل این پروسه در همین صفحه دانلود کرده میتوانید.