اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قانون تدارکات

اصلاح تدارکات و ایجاد سیستم تدارکاتی شفاف و مؤثر یکی از اهداف اصلی اصلاح حکومتداری تحت رهبری جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به شمار می رود. بازنگری و اصلاح چارچوب حقوقی تدارکات به منظور معرفی اصلاحات جدید و کاهش فساد در تدارکات یکی از اولین اقدامات در این راستا بوده که به عنوان نخستین اقدام ، قانون تدارکات مطابق هدایت فقره (4) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بازنگری و تعدیل گردید که پس از تصویب شورای ملی طی فرمان شماره 90 مورخ 21/5/1395 مقام عالی ریاست جمهوری توشیح و در جریده رسمی شماره (1223) مورخ 27 سنبله 1395 نشر گردیده است.

اهداف قانون تدارکات عبارت اند از:

  1. تنظیم امور تهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت اداره؛

  2. تأمین شفافیت در مراحل تدارکات؛

  3. کنترول مؤثر وجوه عامه؛

  4. تامین اصل اقتصادی و با کیفیت بودن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی؛

  5. فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی.


قانون جدید مشتمل بر 8 فصل و 68 ماده می باشد و طبق ماده چهارم آن؛ ادارات و سایر واحدهای غیربودجودی که تدارکات را از وجوه عامه تمویل می نمایند، مکلف اند، امور آن را طبق احکام این قانون تنظیم نمایند.

نسخهء PDF قانون تدارکات را می توانید از لینک ذیل دانلود نمائید.

دانلود