اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

متحدالمال های اداره تدارکات ملی

شما میتوانید که متحدالمال های صادر شده توسط ادارۀ تدارکات ملی را به لسان دری به شکل  PDFوWord دانلود نمایید.

شماره موضوع دانلود
NPA/C01/1394 انفاذ و صدور طرزالعمل تدارکات افغانستان
NPA/C04/1394 تعدیل طرزالعمل محرومیت داوطلب وقراردادی متخلف
NPA/C06/1394 انفاذ و صدور طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات داوطلبان و درخواست تجدید نظر
NPA/C07/1394 انفاذ و صدور اسناد معیاری درخواست نرخ گیری
NPA/PPD/C012/1396 تعدیل حکم نود و هشتم فقره(1) حکم سی ام و بند سوم ضمیمه شماره (5) طرزالعمل تدارکات
NPA/C09/1395 تعدیل شرطنامۀ معیاری تدارک اجناس.
NPA/C10/1395 تعدیل شرطنامه های معیاری تدارکات امورساختمانی کوچک وخدمات غیرمشورتی
NPA/C011/1395  تطبیق فورمه های معیاری کمیسیون تدارکات ملی
NPA/PPD/No.04/1394 تعدیل و تطبیق فورمه های معیاری کمیسیون تدارکات ملی منضمه متحدالمال شمار NPA/C02/1394
NPA/PPD/No.05/1395 تعدیل حکم چهارم طرزالعمل تدارکات پیرامون ترجیح تدارکات از منابع داخلی
NPA/PPD/No.06/1395 تطبیق جریمه تاخیر در مراحل قرارداد
NPA/PPD/No.07/1395 عقد قرارداد های داخلی به پول مروجه کشور(افغانی)
NPA/PPD/No.08/1395 رعایت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات از جانب شرکت ها وتصدی های دولتی ونیمه دولتی در پروسه های تدارکات عامه
NPA/PPD/No.09/1395 مدیریت قرارداد وعدم منظوری تعدیلات قراردادهای که بعد از ختم میعاد شان به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع میگردد
NPA/PPD/No.11/1395 تعدیل طرزالعمل محرومیت داوطلب وقراردادی متخلف
NPA/PPD/No.12/1395 استفاده از فورمه معیاری خط اعتباری(Line of Credit)
NPA/PPD/No.15/1395 تطبیق ترجیح تدارکات از منابع داخلی
NPA/PPD/No.16/1395 درج ارائه مکتوب تصفیه حسابات مالیاتی در شرطنامه ها منحیث یکی از شرایط اهلیت داوطلبان
NPA/PPD/No.17/1395 انفاذ منشور طرز سلوک کارکنان تدارکات
NPA/PPD/No.19/1395 صدور شرطنامه تدارک ادویه جات و ملزومات طبی
NPA/PPD/No.20/1395 نشر اعلان تدارکات در روش داوطلبی باز در ویبسایت های بین المللی
NPA/PPD/No.21/1395 ضمیمه شماره (9) طرزالعمل تدارکات -انفاذ فورمه های معیاری داوطلبی
NPA/PPD/No.22/1396 تعدیل شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی بزرگ
PPU/C015/1386 فرهنگ لغات تدارکات عامه افغانستان
PPU/C029/1388 اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات برای خدمات مشورتی
PPU/C030/1388 اسناد ارزیابی قبلی اهلیت برای امور ساختمانی
PPU/C036/1389 NPA/PPD/No.22/1396 صدور شرطنامه معیاری امور ساختمانی برای قرارداد های بزرگ
PPU/C042/1390 صدور وتکثیر فورمه معیاری تعدیل شده "دعوت به داوطلبی " برای اجناس و امور ساختمانی