اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

طرزالعمل تدارکات

در راستای بهبود سیستم تدارکات، ایجاد اصلاحات و تامین شفافیت در عرصه تدارکات، به تأسی از ماده شصت و ششم قانون تدارکات و بمنظور تحقق اهداف و تطبیق موثر و بهتر مفاد آن، طرزالعمل تدارکات، از جانب اداره تدارکات ملی مورد بازنگری قرار گرفته است که پس از منظوری آن از جانب رئیس عمومی این اداره ذریعه متحدالمال شماره NPA/C08/1395 مورخ 26/4/1395 به تمام ادارات صادر و این طرزالعمل از تاریخ دوم اسد سال 1395 نافذ و مرعی الاجرا می باشد. وضاحت و جامعیت احکام، تأکید بر تأمین شفافیت، زمینه سازی برای رشد و انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی داخلی، ساده سازی و سهولت در پیشبرد و طی مراحل پروسه های تدارکاتی از مزایای این طرزالعمل می باشد. ادارات مکلف اند، طبق مفاد قانون تدارکات، احکام این طرزالعمل را در امور تدارکاتی خویش از تاریخ انفاذ آن مورد تطبیق قرار دهند.

شما میتوانید طرزالعمل تدارکات را به لسان دری به شکل PDF از اینجا دانلود نمایید.
 

طرزالعمل سابق تدارکات – سال 1394 دانلود
طرزالعمل نافذ تدارکات - سرطان 1395 دانلود
طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف دانلود