اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، تدارکات امورساختمانی

شما میتوانید اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، تدارکات امورساختمانی را که توسط اداره تدارکات ملی تهیه و ترتیب شده است دانلود کنید..

اسناد توضیح دانلود
فورمه نمبر 3  تدارک امور ساختمانی اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، تدارکات امورساختمانی