اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات (SRFP)

شما میتوانید اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات را که توسط اداره تدارکات ملی تهیه و ترتیب شده است دانلود کنید. در حال حاضر این اسناد تحت مرحله ارزیابی نهایی قرارداشته و پس از تکمیل این پروسه از همین صفحه دانلود کنید.

اسناد توضیح دانلود
سند معیاری 1  برای انتخاب مشاورین و شرکت های مشورتی داخلی و بین المللی   
سند معیاری 2 مطالبۀ پیشنهادات برای مشاورین
سند معیاری 3 مطالبۀ پیشنهادات، اعلان درخواست برای ابرازعلاقمندی
سند معیاری 4 مطالبۀ پیشنهادات، لست مشاورین اشتراک کننده ویا شرکت های مشورتی
سند معیاری 5 مطالبۀ پیشنهادات، درخواست توضیح تحت مطالبه پیشنهادات
سند معیاری 6 مطالبۀ پیشنهادات، جلسه قبل از پیشنهاد و بازدید ازمحل
سند معیاری7 مطالبۀ پیشنهادات، تعدیل مطالبه پیشنهادات صادرشده
سند معیاری 8 مطالبۀ پیشنهادات، تعیین اعضای هیئت ارزیابی تدارکات
سند معیاری 9 مطالبۀ پیشنهادات، راپور ارزیابی انتخاب مشاورین و شرکت ها
سند معیاری 10 مطالبۀ پیشنهادات، دعوت به مذاکره، نامه
سند معیاری11 مطالبۀ پیشنهادات، مراحل مذاکره و اعطای قرارداد i
سند معیاری 12 مطالبۀ پیشنهادات، تصمیم برعقد قرارداد
سند معیاری 13 مطالبۀ پیشنهادات، نامه نمونوی
سند معیاری 14 مطالبۀ پیشنهادات، نمونه ضمانت بانکی