اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اسناد معیاری درخواست نرخ دهی اجناس و امور ساختمانی

شما میتوانید اسناد معیاری درخواست نرخ دهی اجناس و امور ساختمانی را هریک که توسط ادارهء تدارکات ملی تهیه و ترتیب شده است را دانلود نمائید.

شماره  اسناد توضیح دانلود
سند معیاری درخواست نرخ گیری برای تهیه اجناس وخدمات غیرمشورتی این یادداشت های رهنمودی به منظور کمک اداره تدارکاتی جهت تهیۀ درخواست نرخ دهی برای تهیۀ اجناس وخدمات غیرمشورتی توسط ادارهء تدارکات ملی تهیه شده است.
سند معیاری درخواست نرخ گیری برای تدارک امور ساختمانی این یادداشت های رهنمودی جهت کمک اداره تدارکاتی به منظور آماده گی برای امورساختمانی توسط ادارهء تدارکات ملی تهیه شده است.
سند معیاری امر خریداری برای تهیه اجناس این یاداشت های رهنمودی مربوط به خریداری اجناس میباشد
سند معیاری امر خریداری برای تدارک امور ساختمانی این یاداشت های رهنمودی برای تدارکات امور ساختمانی تهیه شده است .
فورم ارزیابی سند درخواست نرخگیری