اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

شرطنامه معیاری اجناس

شما میتوانید شرطنامه معیاری اجناس را که توسط ادارهء تدارکات ملی تهیه و ترتیب شده به شکل MS.WORD و PDF دانلود کنید.

اسناد توضیح دانلود
شرطنامه معیاری تجدید شده تدارکات اجناس این شرطنامۀ معیاری (SBD) برای تهیۀ اجناس و خدمات مربوطۀ آن آماده گردیده است .
فورمه نمبر 3 تدارک اجناس فورمه نمبر -3 اعلان برای تدارک اجناس- اداره تدارکات ملی ، کابل افغانستان
فورمه نمبر 5 تدارک اجناس فورمه نمبر -5 توضیح شرطنامه- اداره تدارکات ملی، ، کابل افغانستان
فورمه نمبر 6 تدارک اجناس فورمه نمبر -6 جلسۀ قبل از داوطلبی تهیۀ (اجناس)- اداره تدارکات ملی، کابل افغانستان
فورمه نمبر 7 تدارک اجناس اسناد معیاری تدارکات اجناس- 7 تعدیل – شرطنامه اجناس – صدور ضمیمه.
فورمه نمبر 10 تدارک اجناس فورمه نمبر -10- رد آفرها _اجناس- اداره تدارکات ملی ، کابل افغانستان
فورمه نمبر 12 تدارک اجناس فورمه نمبر -12- نمونوی برای داوطلبان غیربرنده-اداره تدارکات ملی،، کابل افغانستان