اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

شرطنامه معیاری  درامور ساختمانی بزرگ

شما میتوانید شرطنامه معیاری ساختمانی بزرگ را که توسط اداره تدارکات ملی تهیه و ترتیب شده است دانلود کنید. در حال حاضر این سند تحت مرحله ارزیابی نهایی قرارداشته و پس از تکمیل این پروسه از همین صفحه دانلود کرده میتوانید.

اسناد توضیح دانلود
شرطنامه معیاری داوطلبی تدارکات امورساختمانی برای قرارداد های بزرگ - مؤرخ 1389/09/11 شرطنامه معیاری داوطلبی تدارکات امورساختمانی برای قرارداد های بزرگ، ترتیب و صدورتوسط ادارهء تدارکات ملی - مؤرخ 1389/09/11