اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

شرطنامه معیاری برای تدارک خدمات غیرمشورتی

شما میتوانید که شرطنامه معیاری برای تدارک خدمات غیرمشورتی تدارکات را به لسان دری به شکل PDF از جدول ذیل دانلود کنید.

نمبر توضیح دانلود
NPA/C10/1395 شرطنامه معیاری برای تدارک خدمات غیرمشورتی