اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

شرطنامه معیاری درامور ساختمانی کوچک

شما میتوانید شرطنامه و فورمه های معیاری ارزیابی ساختمانی کوچک را که توسط ادارهء تدارکات ملی تهیه و ترتیب شده است به شکل MS WORD و PDF دانلود کنید.

اسناد توضیح دانلود
شرطنامه معیاری برای تدارک امور ساختمانی، قراردادهای کوچک این یادداشت های رهنمودی به منظورکمک به ادارات تدارکاتی برای تهیۀ قرارداد های امورساختمانی دارای حجم پولی الی پنجصد میلیون (500000000) افغانی با استفاده از این شرطنامۀ معیاری ترتیب شده است.
فورمه نمبر 3  تدارک امور ساختمانی اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، تدارکات امورساختمانی
فورمه نمبر 5  تدارک امور ساختمانی اعلان ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان (امورساختمانی)
فورمه نمبر 6  تدارک امور ساختمانی دعوت به داوطلبی (امورساختمانی)
فورمه نمبر 8  تدارک امور ساختمانی جواب درخواست برای توضیحات شرطنامه امورساختمانی
فورمه نمبر 9  تدارک امور ساختمانی جلسه قبل از داوطلبی و یا بازدید از ساحه
فورمه نمبر 10  تدارک امور ساختمانی  تعدیل (صدور ضمایم شرطنامه امور ساختمانی)
فورمه نمبر 13  تدارک امور ساختمانی رد آفرها (امورساختمانی)
فورمه نمبر 15  تدارک امور ساختمانی  نامه نمونوی به داوطلبان غیر برنده