اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

شرطنامه تدارک ادویه جات و ملزومات طبی

شما میتوانید شرطنامه تدارک ادویه جات و ملزومات طبی که توسط ادارهء تدارکات ملی ترتیب گردیده است را به شکل MS.WORD و PDF دانلود نمائید.

شماره  اسناد توضیح دانلود
شرطنامه تدارک ادویه جات و ملزومات طبی این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق اسناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک ادویه جات و ملزومات طبی و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامه تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.