اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:65
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت احیا وانکشاف دهات خدمات غیر مشورتیCitizens’ Charter Afghanistan ProjectNPA\MRRD\99\NCS-7240/DC (Direct Contract)تسهیل برنامه دسترخوان ملی در ولایت های کاپیسا پنجشیر و پروان22/10/139926585856M/S Coordination of Humanitarian Assistance 19/04/1400
2وزارت احیا وانکشاف دهات خدمات غیر مشورتیCitizens’ Charter Afghanistan ProjectNPA\MRRD\99\NCS-7241/DC (Direct Contract)تسهیل برنامه دسترخوان ملی در ولایت های کندهار و هلمند22/10/139928197690M/S Coordination of Humanitarian Assistance21/04/1400
3ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد IDLG/EZ-KAR/CS-FBS-09استخدام همکار تسهیل کننده برای شهر میمنه 15/10/139981885495Sannayee Development Organization 29/12/1400
4ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد IDLG/EZ-KAR/CS-FBS-07استخدام همکار تسهیل کننده برای ولایت خوست15/10/139981816843CoAR29/12/1400
5ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد IDLG/EZ-KAR/CS-FBS-08استخدام همکار تسهیل کننده برای ولایت کندهار 15/10/139984943200ANRCC29/12/1400
6ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد IDLG/EZ-KAR/CS-FBS-02 2استخدام همکار تسهیل کننده برای مهترلام اسدآباد و پارون15/10/1399104883870ACTED and DACAAR (JV)29/12/1400
7ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد IDLG/EZ-KAR/CS-FBS-01 استخدام همکار تسهیل کننده برای شهر جلال آباد ولایت ننگرهار15/10/1399193416960ANRCC29/12/1400
8ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-IDLG-165708-CS-FBS Hiring Facilitating Partner (FP): Urban CCAP Second Additional Financing Expansion: Shiberghan12/10/139930312063Rural Rehabilitation Association for Afghanistan 29/12/1400
9ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-IDLG-169600-CS-FBSHiring Facilitating Partner (FP): Urban CCAP Second Additional Financing Expansion: Puli-i-Alam12/10/139923702884Dushtha Shasthya Kendra (DSK)29/12/1400
10ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-IDLG-165698-CS-FBSHiring Facilitating Partner (FP): Urban CCAP Second Additional Financing Expansion: Mazar-i-Sharif12/10/139936999423ACTED29/12/1400
1234567