اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:99
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1د افغانستان بانکتدارکات تهیه اجناسNot Specified Budget CodeDAB/99/NCB/G22تهیه و تدارک 6 باب دروازه برقی ضرورت آمریت عمومی خدمات14/11/13991847800شرکت فدا لمتید24/11/1399
2ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-IDLG-165703-CS-FBSHiring Facilitating Partner (FP): Urban CCAP Second Additional Financing Expansion: Farah City12/10/139936966859Coordination for Humanitarian Assistance (CHA)29/12/1400
3ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-IDLG-165703-CS-FBSHiring Facilitating Partner (FP): Urban CCAP Second Additional Financing Expansion: Farah City12/10/139936966859Coordination for Humanitarian Assistance (CHA)29/12/1400
4ریاست مستقل ارگانهای محلی خدمات مشورتیNot Specified Budget CodeAF-IDLG-165710-CS-FBSHiring Facilitating Partner (FP): Urban CCAP Second Additional Financing Expansion: Faizabad12/10/139930397019ACTED29/12/1400
5وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات امور ساختمانیForestry Land Resource Conservation and watershed  Management ProjectMAIL/PD/NCB/W/02/1400پروژه اعمار دیوار و دروازه عبوری ساحه حفاظت شده کول حشمت خان05/11/13991179760شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی قدرت نادری 05/01/1400
6وزارت زراعت، آبیاری و مالداریتدارکات تهیه اجناسCommunity, Livestock Agriculture Program (CLAP)MAIL/IFAD/CLAP/12032020/NCBپروسه داوطلبی تهیه و خریداری ماشین مسکه کشی برای ولایایت پروان ، لوگر ، و کابل 30/10/1399737940شرکت خدمات لوژستیکی عبدالمصور خیر اندیش 01/02/1400
7شورای ملی ولسی جرگه تدارکات تهیه اجناسGas WJ/99/G-10-/NCBتدارک گاز مایع (محروقات زمستان 1399)مورد ضرورت ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی07/10/13992610664شرکت خدمات لوژستیکی اطمنان بلخ29/12/1399
8شورای ملی ولسی جرگه تدارکات امور ساختمانیConstruction equipment WJ/99/W-02-/NCBتدارک ترمیم تعمیرات شورای ملی29/08/13998813025شرکت ساختمانی نالج28/09/1400
9شورای ملی ولسی جرگه تدارکات امور ساختمانیConstruction equipment WJ/99/W-02-/NCBتدارک ترمیم تعمیرات شورای ملی29/08/13998813025شرکت ساختمانی نالج28/08/1400
10وزارت احیا وانکشاف دهات خدمات غیر مشورتیCitizens’ Charter Afghanistan ProjectMRRD/CCAP/SR/281Procurement of Internet Services for CCAP 34 Provinces and 80 District Offices.23/09/139916924750Afghanistan Faiz Satellite Communication 10/10/1400
12345678910