اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:151
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1لوی سارنوالی خدمات غیر مشورتیAGO/S-01/NCB/DB/1400تدارک ترمیم وسایط مختلف النوع لوی حارنوالی22/11/1399 دانلود
2شاروالی کابلخدمات غیر مشورتیKM/NCS/L-0056/1399اجاره دهی یکباب غرفه خوراکه فروشی ومحل نگهبانی بایسکل های سینما آریانا مربوط ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل27/11/1399 دانلود
3وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناسMOD/1400/G/Q0018/22602/5Lots تهیه وتدارک (یک قلم گاز مایع) ضرورت تسخین پرسونل ازبابت زمستان سال مالی 1400 قطعات وجزوتامهای ساحوی قول اردو های 203-205-207-215و217 بداخل 5لات 20/11/1399 دانلود
4شاروالی کابلخدمات غیر مشورتیKM/NCS/L-0059/1399اجاره دهی یکباب غرفه خوراکه فروشی داخل پارک وزیرمحمد اکبرخان مربوط ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل27/11/1399 دانلود
5وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناسMOD/1400/G/N0059A-25208 دوسیه (3) قلم تجهیزات کمپیوتری عصری (فوتو کاپی رنگه وسیاه وسفیدشارپوتلویزیون 51 انچ به دستگاه های پولیکام ) ریاست مخابره 20/11/1399 دانلود
6وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناسMOD/1400/G/L0014/22708/1Lot دوسیه تهیه وتدارک (1)قلم غذای خشک خارجی (داگفود)باکیفیت ،ضرورت سگهای تعلیمی قوماندانی لوای حمایه وامنیت ستردرستیز ،قوماندانی لوای انجینری ملی ستردرستیز وقوماندانی قوای هوائی ازبابت سال 1400 20/11/1399 دانلود
7وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناسMOD/1400/G/T0027/25212/1Lots دوسیه تهیه وتدارک (14)قلم تجهیزات ورزشی مدیریت تربیت بدنی وسپورت تعلیم وتربیه ودکتورین ستردرستیز سال مال 1399 20/11/1399 دانلود
8شاروالی کابلخدمات غیر مشورتیKM/NCS/L-0057/1399اجاره دهی یکباب غرفه خوراکه فروشی داخل پارک خوشحال خان مینه جوارهوتل آریانا کابل مربوط ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل25/11/1399 دانلود
9وزارت تحصیلات عالی تدارکات تهیه اجناسMOHE/GOV-I/1400/NCB/G--026پروژه تهیه و تدارک 56 قلم قرطاسیه باب شعبات مرکز وزارت بابت سال مالی 140023/11/1399 دانلود
10ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/025/1400/NCB/REپروژه تدارک اجناس حفظ ومراقبت22/11/1399 دانلود
12345678910...