هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

هغه ادارې چې د تدارکاتو ځانګړې تصدیق یې ترلاسه کړې دای

شماره وزارت ها تاریخ صدور تصدیق نامه ملاحظات
1 دعامې روغتیا وزارت 1389/3/22 Only GCMU
2 دپوھنې وزارت 1390/1/6
3 د ښار جوړولو چارو وزارت 1391/3/22  
4 د انرژۍ او ابو وزارت 1391/7/23  
5 د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت 1391/8/29  
6 د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 1391/11/29 Only NRAP
7 د نشه ای توکو پر وړاندی د مبارزې وزارت 1392/7/7  
8 د ښځو چارو وزارت 1392/8/7  
9 د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوجۍ وزارت 1392/9/11  
10 د ملی دفاع وزارت 1392/12/3  
11 دکــرنې، اوبولګونې او مالـدارۍ وزارت 1392/12/14  
12 په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دفتر 1393/05/05