هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه
 

د ملي تدارکاتو ادارې رسنیز کنفرانس راپور
نيټه: ۱۳۹۶/۲/۲۰
وروستیو دوه کلونو کې د عامه تدارکاتو د نظام د اصلاحاتو د بهیر پرمختګونه او لاسته راوړنې 

 
  21/02/1396
  -