هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

د غوښتنلیک او بیا کتنې لارښود

تاسو کولاي شی د غوښتنلیک او بیا کتنې لارښود اسناد په پښتو ژبه په PDF بڼه له دغه ځايه واخلی (ډاونلوډ) کړي.

شمیره توضیح داونلود 
۰۱ د غوښتنلیک او بیا کتنې لارښود - دری ژباړه