هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

د عامه تدارکاتو قانون

دغه قانون د ادارو، مؤسسو او دولتي او ګډو شرکتونو د اړتیا وړ اجناسو، خدمتونو او ودانیزو چارو په برابرولو او تدارک پورې د اړوندو چارود تنظیم په منظور، وضع شوې دی. د تدارکاتو قانون په کال 1384 کی وضع او بیا وروسته نومړې قانون ملغی او 13/4/1387 تاریخ د 59 شمری فرمان په اساس په 957 شمیري رسمي جریده کی په کال 1387 کی خپور او یوځل بیا د 29/10/1387 د 146 فرمان له مخې د بعضې موادو د تعدیلات ، حذف او زیاتوالی سره په کال 1387 کی په 5 شمیره رسمي جریده کی خپور شو.

دغه قانون د توشیح تاریخ او د بعضې موادو تعدیلات ، حذف او زیاتوالی سره په 20/10/1387 تاریخ کی نافذ او رسمي جریده کی خپور شواود انفاذ سره دعامه تدارکاتو قانون د رسمي جریده ۵۶۵ شمیره 3/8/1384 تاریخ کی خپور او د ټول احکامومغایر او ملغی شمیرل کیږېې

د دي قانون موخې عبارت دي له:

  1. د تدارکاتو په پړاوونو (پروسه) کې د شفافیت تآمینول.

  2. د مالي او عامه لکښتونو د چارو اغیزمن کنترولول.

  3. د کیفیت لرونکو اجناسو، خدمتونو او ودانیزو چارو د برابرولو او تدارک اقتصادیتوب.

  4. په داوطلبیو کي دشرایطو لرونکو ټولو داوطلبانو د ګډون لپاره د زمینې برابرول

    .

تاسو کولاي شی د تدارکاتو قانون د افغانستان اسلامي جمهوریت ریَس د 146 فرمان په اساس له بعضی تعدیلات، حذف او زیاتوالی سره په دری او پښتو ژبو په PDF بڼه له دهغه  ځاي واخلی (ډاونلوډ) کړي.

ډاونلوډ