هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

د عامه تدارکاتو د کړنلاری (طرز العمل) احکام

دعامه تدارکاتو د کړنلاری (طرز العمل) قانون د 95 مادی په بنسټ د دې قانون د اهدافو د بشپړیدو او تطبیقولو په منظور د تدارکاتو د پالیسۍ ادارۍ لخواه جوړشویدی. دهغه کړنلاری (طرز العمل) د تدارکاتو د قانون ټول تدارکاتی چارې تر پوښښ لاندی نیسي او قانون د 4 مادی په اساس دتطبیق وړ دی. د دې احکامو تطبیق د ادارو، مؤسسو او دولتی او ګډو شرکتونو لپاره اجباری امردی

تاسو کولاي شی د تدارکاتو کړنلاری (طرز العمل) قانون په پښتو ژبه په PDF بڼه له دغه  ځايه واخلی (ډاونلوډ) کړي.
 

ډاونلوډ