هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

د وړاندیزونو معیاري غوښتنلیک اسناد

تاسو کولاي شی د وړاندیزونو معیاري غوښتنلیک اسناد چی د تدارکاتو دپالیسۍ اداری لخواه جوړشویده په پښتو ژبه په MS.WORD او PDF بڼه له دغه ځايه واخلی (ډاونلوډ) کړي.