هغه ادارې چې د تدارکاتو ظرفیت تصدیق یې ترلاسه کړې دای د تدارکاتو د زدکړې لپاره نوم لیکنه

د اجناسو او ودانیزو چارو د نرخ ورکولو معیاري اسناد

تاسو کولاي شی د اجناسو او ودانیزو چارو د نرخ ورکولو معیاري اسناد چی د تدارکاتو دپالیسۍ اداری لخواه جوړشویده په پښتو ژبه په MS.WORD او PDF بڼه له دغه ځايه واخلی (ډاونلوډ) کړي.